BUN § 78.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16513

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 78.
Resursavdelningens rapport samt Komrevs rapport ang Barn i behov av särskilt stöd

Dnr 2004/120-63
Resursavdelningens årliga rapport över föregående läsår
Resurschefen Pelle Stenström redovisade resursavdelningens årliga rapport över läsåret 2003/04.

Komrevs rapport Barn i behov av särskilt stöd
Komrev hade på kommunrevisorernas uppdrag genomfört en granskning av hur kommunen tillgodoser behovet av stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd.
I rapporten anförs bl a:

Vi bedömer att skolorna i huvudsak arbetar på ett systematiskt och strukturerat sätt när det gäller identifiering av barn i behov av särskilt stöd i de tidiga skolåren. Det är tydligt att en utveckling i positiv riktning har skett de senaste åren och vi har på skolorna mött en medvetenhet kring behovet av systematik och dokumentation i processen. t I förhållande till många andra kommuner, där vi genomfort liknande granskning ar , är vår uppfattning att Gotland, om Elevvårdspärmen rar genomslag fullt ut, har kommit långt. Gemensamma rutiner for kartläggningar/utredningar ger liknande bedömningsgrunder och referensramar for målgruppen, vilket ger goda förutsättningar for att på ett likvärdigt och , ändamålsenligt sätt kunna möta barn som är i behov av särskilt stöd. Vår uppfattning är därför att rutiner for väsentliga kartläggningar/utredningar i Elevvårdspärmen bör vara obligatoriska. I
Granskningen visar att det inte finns någon gemensam definition eller gemensamma kriterier for vilka barn som avses när man talar om "barn i behov av särskilt stöd". Gemensamma referensramar är viktigt, t.ex. i samband med diskussioner om resursfördelning. Genom den ökande systematiken i samband med identifiering av barn i behov av särskilt stöd finns dock grunden till en samsyn kring målgruppen. Vi bedömer att det är viktigt att utvecklingsarbetet fortgår och att gemensamma referensramar tas fram.

Rapporten avslutas med följande rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden:
- att fortsätta utvecklingsarbetet i samband med Elevvårdspärmen och säkerställa att de rutiner för kartläggning/utredningar som idag är frivilliga, genomförs fullt ut i verksamheterna.
- ta fram gemensamma referensramar, eller en definition för barn i behov av särskilt stöd.
- uppmärksammar de synpunkter som framförts om resursavdelningen.
- tar fram ett system för hur uppföljning av resultat/kvalitet i insatta resurser kan ske.

Gotlands kommuns revisorer önskar besked om vilka åtgärder som nämnden vidtagit eller ämnar vidtaga med anledning av rapporten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna
    2. Resursavdelningen ges i uppdrag att i rapporten över läsåret 2004/05 (okt 2005) särskilt redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla samarbetet med andra förvaltningar, institutioner och myndigheter.
    3. BUNs svar till kommunrevisorerna skall behandlas vid BUN-sammanträdet 2004-11-10