BUN § 79.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16512

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 79.
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden
1. Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden
1. 04-08-26 Svenska kommunförbundets cirkulär ang Skolskjuts i grundskola och särskola vid växelvis boende.

2. 04-08-31 Svenska kommunförbundets cirkulär ang Stöd till personer med funktionshinder som studerar vid folkhögskolor, universitet och högskolor

3. 04-09-03 Öppet brev från Örjan Scheller m fl ang Gymnasiestudier och fotboll

4. 04-09-06 Skrivelse från RSMH och HSO ang projektet ”Vuxenutbildning för alla”. Dnr BUN 2004/086-65

5. 04-09-08 Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundets information om en ny myndighet ”Valideringsdelegationen och enkät ang kartläggning av validering inom vård och omsorg.
6. 04-09-08 Inbjudna till öppet seminarium för förtroendevalda i Stockholm ang ”Ledarskap i samverkan”

7. 04-09-09 Skolverkets informationsbrev ang inspektion av den fristående förskoleklassen och grundskolan Atheneskolan i Visby. Dnr BUN 2004/104-63

8. 04-09-09 Inbjudan till seminarium i Sollentuna ang ”Kommunal friskola”
9. 04-09-10 Svenska kommunförbundets cirkulär ang ”Aktuellt i skola och barnomsorg”

10. 04-09-15 Skrivelse till Växjö fria gymnasium ang tilläggsdebitering för specialutformat program samt Växjö gymnasiums svar. Dnr BUN 2003/63-64

11. 04-09-15 Skrivelse från Proteam, IT-inriktad teknikutbildning ang riktat sparbeting och ändring i bidragen till fristående skolor 2004. Dnr BUN 2003/63-64

12. 04-09-16 Inbjudan till seminarium i Stockholm om framgångsfaktorer för lärcentra

13. 04-09-16 Skolverkets kommunblad med jämförelsetal för huvudmän
14. 04-09-16 Mail från Bengt Blomberg ang Barnkonventionen

15. 04-09-17 Byggnadsnämndens detaljplan för Visby Höken 1, Gotlands kommun. Dnr BUN 2004/009-21

16. 04-09-17 Information från Skolverket om Maxtaxa hösten 2004. Dnr BUN 2003/002-88

17. 04-09-20 KF § 154 ”Fortsatt arbete med ungdomsinflytande och delaktighet”

18. 04-09-20 Landstingsförbundets förbundsstyrelses beslut ang ”Ändring av bidragsbestämmelser för fristående gymnasieskolor”

19. 04-09-20 Stiftelsen F företagsam inbjuder till konferens om ” Framgångsrika utbildningskoncept frö gymnasieskolan”

20. 04-09-21 Skolverkets skrift om ”Utbildningsinspektionen 2003 ur ett nationellt perspektiv”

21. 04-09-22 Svenska kommunförbundets cirkulär ang ”Budgetpropositionen för år 2005”

22. 04-09-22 Missiv/Förslag på skrivning ang BUN:s tertialrapport II 2004 – ekonomiska balans

23. 04-09-23 Svenska kommunförbundets inbjudan till ”Riksrådslag – fortsatt utveckling eller avveckling av vuxenutbildningen i Sverige” en 24 november Globen, Stockholm

24. 04-09-23 Skrivelse från Erik Olsson med frågeställningar ang skolskjutsning vid Västerhejde skolan, samt rektor Ingemar Anderssons svar.

25. 04-09-23 Inbjudan till Skolportens seminarium om ”Skolans ledning och styrning med regeringens utredare Lennart Jonasson” i Älvsjö

26. 04-09-23 Information från Hemmanet om bredband

27. 04-09-24 Skolverkets beslut ang ”Anmälan av skolsituationen för grundskoleelev inom Gotlands kommun”. Dnr BUN 2004/020-63

28. 04-09-24 Svenska Brandskyddsföreningen inbjuder till informationsträff om ”Ditt ansvar – din och andras trygghet” (brandskydd)

29. 04-09-27 Öppet brev till Gotlands fotbollsförbund, för kännedom till BUF ang fotbollsgymnasium på Gotland. Dnr BUN 2004/015-60

30. 04-09-28 Inbjudan till Jämställdhetskonferens onsdag 3 november på Borgen

31. 04-09-28 Landstingsförbundets cirkulär ang ”Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist”

32. 04-09-29 Inbjudna från Sensus till föreläsning om ”Att våga sätta gränser – Positivt föräldraskap” 18 oktober Rondo Klintehamn

33. 04-09-29 Information från psykiatriska kliniken ang ”Pirens skolprojekt”
34. 04-09-29 Sammanställning av enkät om cykelhjälmsanvändning vid gotländska skolor

35. 04-09-30 KF § 159 ”Motion om uppföljning av maxtaxa inom barnomsorgen”

36. 04-10-05 TN § 221 Hyresavtal, Bogen 2. Dnr BUN 2004/121-29
37. 04-10-06 Kommunstyrelsens beslut ang Remiss. Ansökan om fristående förskoleklass och grundskola från Gotlands Montessori-friskola. Ks § 260 Dnr BUN 2004/069-61

38. 04-10-06 Kommunstyrelsens beslut ang Remiss. Ansökan om fristående grundskola från Hassela Gotland AB. Ks § 259 Dnr BUN 2003/014-63

39. 04-10-06 Kommunstyrelsens beslut ang Remiss. Ansökan om fristående förskoleklass och grundskola från Pysslingen förskolor och skolor AB. Ks § 261 Dnr BUN 2004/070-61

40. 04-10-06 Första inbjudan till Kommunal skolriksdag i Stockholm 12-13 april 2005Barn- och utbildningsnämndens beslut