Kontakt

Upplysningar lämnas av:
Gunilla Fohlin, tfn: 0498-269353
Harriet Wiman, tfn: 0498-269232

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Färjeleden 2
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anslutning, VA-föreskrifter

Vid ny anslutning eller väsentlig förändring av VA-installation för fastigheter anslutna till det allmänna vatten och avloppsnätet krävs följande:

  • Anmälan Bygglovsbefriad åtgärd - Ansvarig rörinstallatör ska anges på anmälan, beslut om kontrollplan skall ha utfärdats innan va-arbetet får påbörjas.
  • VA-ritning - (omfattningen av installationen och en höjdsatt situationsplan) ska inlämnas samt kontrollplan från behörig rörinstallatör
  • Ansökan om vatten- och avloppsanslutning (servisanmälan) - ska endast inlämnas vid nyanslutning till Teknikförvaltningen, VA-avdelningen, Berednings- och projekteringsenheten.
  • Ändringsanmälan - ska inlämnas till Teknikförvaltningen, VA-avdelningen, Berednings- och projekteringsenheten, både vid ny anslutning och vid väsentliga förändringar.

Arbetet med va-installation får inte påbörjas innan samtliga blanketter är inlämnade.
Ansvarig för rörinstallation och markarbete ska vara, av Region Gotland, godkänd rörentreprenör.

Lista på godkända rörentreprenörer finns hos teknikförvaltningen.

När konsol är installerad ska anmälan om uppsättning av vattenmätare göras omgående.

Region Gotland gör stickprovskontroll av va-installationen på fastigheter som ansluter till kommunalt vatten och/eller spillvatten.

Att påbörja nyttjande av den allmänna va-anläggningen innan vattenmätare monterats, är att se som stöld och därmed straffbart.