Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändringar av installationen

För samtliga fastigheter anslutna till kommunens vatten- och/eller avloppsledningsnät gäller att fastighetsägare skall anmäla förändringar av installationen*.

*Med installation menas alla ledningar och apparater mellan:

Vatten: Förbindelsepunkt   Tappställe
Spillvatten: Avloppsenhet   Förbindelsepunkt
Dagvatten: Stuprör/Brunn   Förbindelsepunkt
Dränvatten: Dränledning   Dränbrunn

 

Som förändring av installation räknas följande:

  1. Åtgärder som medför förändrad funktion av va-installationen och/ eller som medför ökning av flödet i befintlig ledning.
  2. Installation av nytt vattenuttag där det erfordras skydd mot återsugning.
  3. Installation av vc, golvavlopp, diskbänk e.d. i utrymme där sådan anordning tidigare inte funnits.
  4. Sådana byten av ledningar och andra installationsdelar i befintlig installation som medför mer väsentliga förändringar av material och dimensioner.
  5. Installation av anordning för ändring av vattnets kemiska beskaffenhet.

Anmälan göres på blanketten Ändringsanmälan. Gotlands kommun tillhanda senast en (1) vecka innan arbetets påbörjande.

Vid eventuella oklarheter kontakta
Harriet Wiman, 0498-269232