BUN § 44

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15941

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-06-09

BUN § 44
Tertialrapport I/04, samt åtgärder

Dnr BUN 2004/074-04
BUNs tertialrapport I/04 har ingetts till KS enligt anvisningar. Förvaltningschef Lars Danielson anför i den åtföljande missivskrivelsen bl a följande:


Sammanfattningsvis kan konstateras, att trots omfattande spar- och anpassningsåtgärder, bl a mer är 50 tjänster med effekter motsvarande 18,7 mkr år 2004, så beräknas årsprognosen till – 13,2 mkr!
Detta har medfört att ytterligare skyndsamma åtgärder har aktualiserats i BUN:s krisgrupp.

Den negativa ekonomiska årsprognosen kan i avvaktan på fördjupad analys översiktligt förklaras av en mycket hårt nedbantad internbudget 2004, utan indexuppräkningar och som saknar buffertar för oförutsedda händelser. Det har också förelegat stora svårigheter att under 2004 infria delar av det strukturella sparkravet, vilket ytterligare belastar BUN:s ordinarie ekonomiska ram.

Kommunstyrelsen hade beslutat att ge BUN i uppdrag att inrätta en ”Krisgrupp” med uppgift att behandla frågor om ekonomiska åtgärder i syfte att uppnå ekonomisk balans år 2004. Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde att BUNs ”krisgrupp” skall utgöras av BUNs presidium samt förvaltningschefen .

Krisgruppen hade vid sitt sammanträde 2004-05-12 beslutat att åtgärder beträffande följande områden skall redovisas utöver de som tidigare redovisats:
- Skjutsar
- Lokaler/Städ
- Pedagogiska måltider
- Lönetillägg
- Heldagsskolor
- Förskola/Skolbarnsomsorg, kö, öppettider och samordning
- Ytterligare besparingar centrala förvaltningen
- Ytterligare anpassningar resp rektorsområde
- Övertid, fyllnadstid, vikarie m m
- Rehab/anpassning resp övertalighet – snabbare åtgärder
- Riktat stoppaket
- Minimera antalet ”utomlänsplaceringar”, elever i behov av särskilt stöd
- Resursavdelningen, avvakta ersättningsrekryteringar av skolsköterska
- Utvecklingsavdelningen, Senarelägg central kompetensutveckling till Vt –05
- Gymnasiet; Se över konsekvenserna av ev ”överintag”; bereda plats åt ytterligare elever i sina förstahandsval på resp kommunal skola
- Anställningsstopp för dagbarnvårdare i Visby; se över möjligheterna till placering på förskola
- Införandet av ”igångsättningstillstånd” vid utökning av förskoleverksamhet
- RMO i Visby, S:a Gotland, Klinte n:a, Klintehamn, gymn, särskola, Kulturskola: redovisa åtgärder för prognos i balans.
- Övriga RMO: föra en dialog kring möjliga resultat 2004

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1.
  Tertialrapport I/04 samt ”Krisgruppens” beslut godkänns
  2.
  Förvaltningen ges i uppdrag att vid tillsynen hösten 2004 följa upp hur läroplanernas krav på garanterad undervisningstid m m har tillgodosetts.
  Beträffande planerad förskola på A7-området
  3.
  BUN anhåller att TN avbryter den pågående projekteringen av förskola på A7-området . (Jfr BUN § 2003/97). Ärendet skall behandlas i BUN våren 2005 i samband med budget, med ev förslag till investering år 2006.
  4.
  Förvaltningen ges i uppdrag att förbereda en återgång till förskola (tre avdelningar) i det s k ”Blå Huset” vid Tjelvarskolan fr o m höstterminen 2005.
  5.
  Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna att placera fler barn i befintliga förskolor med utökning av personal, så att förhållandet mellan antal barn/vuxna inte förändras