BUN § 45

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15940

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-06-09

BUN § 45
Ansökan om godkännande av förskoleklass och fristående grundskola, Pysslingen

Dnr BUN 2004/070-61
Pysslingen Förskolor och Skolor AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Gotlands kommun fr o m läsåret 2005/2006. Ansökan avser skolår F-6 i Fardhems skola.

Skolverket har berett Gotlands kommun tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1 kap. 2 § och 1 a kap. 2 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 augusti (Skolverket den 23 september 2004).

Arbetsutskottet hade föreslagit att Gotlands kommun i sitt svar på remissen utifrån den pågående översynen av skolorganisationen skulle avstyrka ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om godkännande av en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Gotlands kommun fr o m läsåret 2005/2006, skolår F-6, Fardhems skola.

BUNs ordf Brittis Benzler yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. Ledamöterna Gösta Hult, Solveig Artsman och Jan Lindell yrkade att BUN skulle föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan.
Sedan votering begärts enades barn- och utbildningsnämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Brittis Benzlers förslag röstar Ja, den som vill stödja Gösta Hults, Solveig Artsmans och Jan Lindells förslag röstar Nej; vinner Ja har BUN beslutat föreslå kommunstyrelsen att avstyrka ansökan om godkännande av en fristående förskoleklass och fristående grundskola enligt aktuell ansökan. Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja, och 6 ledamöter Nej. Eric Martell, Barbro Ekström-Klang, Göran Ohlsson, Mona Magnusson, Håkan Lindquist, Nils Jakobsson, samt Brittis Benzler röstade Ja; Gösta Hult, Björn Dahlström, Peter Melander, Solveig Artsman, Rolf Öström, samt Jan Lindell röstade Nej.
BUN hade sålunda beslutat att föreslå kommunstyrelsen att avstyrka ansökan om godkännande av en fristående förskoleklass och fristående grundskola enligt aktuell ansökan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN föreslår kommunstyrelsen att avstyrka ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om godkännande av en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Gotlands kommun fr o m läsåret 2005/2006, skolår F-6, Fardhems skola.