BUN § 46

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15939

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-06-09

BUN § 46
Ansökan om godkännande av förskoleklass och fristående grundskola, Montessori

Dnr BUN 2004/069-61 (KS 2004/0223-10)
Gotlands Montessori-friskola har hos Skolverket ansökt om godkännande av förskoleklass och fristående grundskola i Gotlands kommun fr o m läsåret 2005/2006. Ansökan avser utökning i nuvarande skola med förskoleklass och skolår 7-9.

Skolverket har berett Gotlands kommun tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1 kap. 2 § och 1 a kap. 2 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 augusti (Skolverket den 23 september 2004).

Förvaltningschefen Lars Danielson hade i förslag till yttrande anfört följande:

"Vid en genomgång av ansökan, som omfattar utökning av den nuvarande Montessoriskolan med förskoleklass och skolåren 7-9, framgår att det totala antalet elever är begränsat till 100 elever (förskoleklass – skolår 9, fullt utbyggd), samt att rekrytering av elever kommer att ske av barn som tidigare gått på Montessorifriskolan eller elever som gått på annan Montessoriskola.

Vidare kan konstateras att skolan representerar ett för regionen tydligt och väl utvecklat pedagogiskt komplement till kommunens egna skolor. Detta bidrar också till att förstärka Gotland som en ”utbildningsregion” i enlighet med kommunens strävanden i det regionala utvecklingsarbetet.

Jag föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunstyrelsen i Gotlands kommun tillstyrker att den aktuella ansökan. "

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan om godkännande från Gotlands Montessori-friskola avseende utökning i nuvarande Montessori-friskola med förskoleklass och skolår 7-9 .