BUN § 47

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15938

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-06-09

BUN § 47
Skolorganisationen i Träkumla och Stenkumla skolor


Dnr BUN 2002/098-63
BUN har behandlat frågan om skolorganisationen i Träkumla/Stenkumla skolor vid ett flertal tillfällen under de senare åren. 2002-05-22 beslutade BUN att planeringen skall inriktas mot att Trä- och Stenkumla skolor skall samlokaliseras till Stenkumla skola fr o m ht 2003 (BUN § 02/46).

Sedan barn- och elevantalet i Träkumla och Stenkumla skolors upptagningsområde därefter åter ökat tog BUN åter upp ärendet vid sitt sammanträde i december 2002. BUN beslöt då (BUN § 2002/115) enligt följande:
1. Träkumla skola bibehålls även läsåret 03/04.
2. Skolorganisationen skall övervägas årligen med hänsyn till aktuellt elevunderlag.

---
BUNs arbetsutskott hade i samband med budgetberedningen 2004-03-17—18 åter behandlat frågan om skolorganisation vid Träkumla/Stenkumla skolor. Frågan hade även diskuterats vid ett antal möten mellan berörda föräldrar, BUN-ledamöter och företrädare för skolans personal. Föräldraföreningen för skolorna och bygdegårdsföreningen hade 2004-04-16 redovisat ett gemensamt förslag att förlägga den kommunala förskolan i bygdegården och att samla båda skolornas verksamhet i Stenkumla skola. Förslaget hade varit föremål för en ingående utredning inom planerings- och försörjningsavdelningen, och avdelningschef Freddy Sirland har i skrivelse 2004-05-17 meddelat att lokalerna varit föremål för s k insyning av representanter för räddningstjänst, teknisk förvaltning m fl. Vid insyningen framkom att vissa ombyggnadsåtgärder krävs.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför bl a följande:
Föräldraföreningens och Bygdegårdsföreningens förslag har noga penetrerats och en omfattande”insyning” har genomförts. Med hänvisning till ovanstående redovisning framgår det att det går att bedriva förskola i Bygdegården under förutsättning av att angivna anpassningsåtgärder genomförs. Vidare framgår det att det inte är lämpligt att samordna barnen från Träkumla och Stenkumla socknar i Stenkumla skola då antalet barn endast uppgår till ca 53 elever läsåret 2005-06, samt att lokalerna är för små och olämpliga för en samlad verksamhet i skolans lokaler. Enligt elevframskrivningen och genomförd befolkningsprognos är antalet barn fortsatt vikande vilket innebär att barnantalet redan läsåret 2006-07 uppgår till endast ca 49 elever. Mot bakgrund därav föreslås BUN besluta
1. att upptagningsområdet för Lyckåkerskolan utökas med barn från Träkumla och Stenkumla socknar,
2. att Träkumla och Stenkumla skolor upphör efter vårterminen 2005, samt
3. att inte starta förskoleavdelning i Stenkumla Bygdegård.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2004-05-26 meddelades att ett antal barn och elever boende i Trä- och Stenkumla skolor upptagningsområde valt Lyckåkerskolan som skolplacering. Arbetsutskottet gav mot denna bakgrund förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att samordna Träkumla skola med andra skolor fr o m höstterminen 2004.

Planerings- och försörjningschef anför i skrivelse 2004-06-08 bl a följande:

Flera förskoleklassbarn har sökt sig till Lyckåkerskolan redan till ht 04 innebärande att barnunderlaget minskar med ytterligare 8 barn i förhållande till tidigare planering på ca 28 till endast 20 elever. Samtidigt har skolans lärare sökt sig till andra skolor och antagit erbjudandet om plats. Inför ht. har därför villkoren för att bedriva verksamhet starkt förändrats.

Det innebär i så fall att elevtalet vid en eventuellt sammanslagen skola i Stenkumla minskar läsåret 05-06 från tidigare redovisade 53 elever till 45 och läsåret 06-07 från 49 till 41 elever.

De besparingar som genomförs vid en förändring av skolorganisationen för barnen från Träkumla och Stenkumla skolor är de strukturella kostnadsminskningar som redovisas i förvaltningens skrivelse med förslag. Utöver lokalkostnadsminskningen minskas kostnaderna genom att elevbidraget kan utnyttjas effektivare i klasser med tillräckligt antal barn i förhållande till personalen. Det bidrar dessutom till att det är lättare att hålla budget samt att inte andra skolenheter drabbas av resursminskning för att hålla de små skolenheterna i drift. Skulle ex. vis Träkumla skola vara kvar ht. 04 räcker underlaget endast till en tjänst.


Votering 1.
BUNs ordf Brittis Benzler yrkade att upptagningsområdet för Lyckåkerskolan skall utökas med barn från Träkumla och Stenkumla socknar. Ledamoten Gösta Hult yrkade att planeringen även fortsättningsvis inriktas mot att Trä- och Stenkumla skolor samordnas i Stenkumla skola fr o m höstterminen 2005.

Sedan votering begärts enades barn- och utbildningsnämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Brittis Benzlers förslag röstar Ja, den som vill stödja Gösta Hults förslag röstar Nej; vinner Ja har BUN beslutat att upptagningsområdet för Lyckåkerskolan skall utökas med barn från Träkumla och Stenkumla socknar. Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja, och 6 ledamöter Nej. Eric Martell, Barbro Ekström-Klang, Göran Ohlsson, Mona Magnusson, Håkan Lindquist, Nils Jakobsson, samt Brittis Benzler röstade Ja; Gösta Hult, Björn Dahlström, Peter Melander, Solveig Artsman, Rolf Öström, samt Jan Lindell röstade Nej.
BUN hade sålunda beslutat att föreslå kommunstyrelsen att upptagningsområdet för Lyckåkerskolan skall utökas med barn från Träkumla och Stenkumla socknar.

Votering 2.
BUNs ordf Brittis Benzler yrkade att Träkumla skola skall upphöra efter vårterminen 2004 och att Stenkumla skola skall upphöra efter vårterminen 2005. Ledamoten Gösta Hult yrkade att planeringen även fortsättningsvis inriktas mot att Trä- och Stenkumla skolor samordnas i Stenkumla skola fr o m höstterminen 2005.
Sedan votering begärts enades barn- och utbildningsnämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Brittis Benzlers förslag röstar Ja, den som vill stödja Gösta Hults förslag röstar Nej; vinner Ja har BUN beslutat att Träkumla skola skall upphöra efter vårterminen 2004 och att Stenkumla skola skall upphöra efter vårterminen 2005.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja, och 6 ledamöter Nej. Eric Martell, Barbro Ekström-Klang, Göran Ohlsson, Mona Magnusson, Håkan Lindquist, Nils Jakobsson, samt Brittis Benzler röstade Ja; Gösta Hult, Björn Dahlström, Peter Melander, Solveig Artsman, Rolf Öström, samt Jan Lindell röstade Nej.
BUN hade sålunda beslutat att föreslå kommunstyrelsen att Träkumla skola skall upphöra efter vårterminen 2004 och att Stenkumla skola skall upphöra efter vårterminen 2005.

Votering 3.
BUNs ordf Brittis Benzler yrkade att förskoleavdelning inte skall inrättas i Stenkumla Bygdegård.
Ledamoten Gösta Hult yrkade att förskoleavdelning skall inrättas i Stenkumla Bygdegård.
Sedan votering begärts enades barn- och utbildningsnämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Brittis Benzlers förslag röstar Ja, den som vill stödja Gösta Hults förslag röstar Nej; vinner Ja har BUN beslutat att förskoleavdelning inte skall inrättas i Stenkumla Bygdegård.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja, och 6 ledamöter Nej. Eric Martell, Barbro Ekström-Klang, Göran Ohlsson, Mona Magnusson, Håkan Lindquist, Nils Jakobsson, samt Brittis Benzler röstade Ja; Gösta Hult, Björn Dahlström, Peter Melander, Solveig Artsman, Rolf Öström, samt Jan Lindell röstade Nej.
BUN hade sålunda beslutat förskoleavdelning inte skall inrättas vid Stenkumla Bygdegård

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Upptagningsområdet för Lyckåkerskolan utökas med barn från Träkumla och Stenkumla socknar
    2. Träkumla skola upphör efter vårterminen 2004
    3. Stenkumla skola upphör efter vårterminen 2005
    4. Förskoleavdelning inrättas ej i Stenkumla Bygdegård.
    5. BUN anhåller hos kommunstyrelsen om befrielse från hyreskostnaderna för Träkumla skola fr o m höstterminen