BUN § 48

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15937

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-06-09

BUN § 48
Rapport, Skador och tillbud 2003

Rapporten utgör 2003 års sammanställning och uppföljning av den av BUN beslutade olycksfallsregistreringen. Målet är en successiv minskning av personskador bland barn och elever i kommunens förskoleverksamhet och skolor. Systemets tillkomst, uppbyggnad och årsanalyser är redovisade i tre tidigare rapporter, för år 2000 i Måttbandet 63, år 2001 i nr 76 och 2002 i nr 87. Dessa rapporter innehåller stora mängder totalstatistik för respektive år, samt avsnitt med samtalsfrågor utifrån händelsernas karaktär och beskrivning av ett stort antal vidtagna åtgärder. Syftet med rapporterna är bl a att ge underlag för ett skadeförebyggande arbete på den lokala arbetsplatsen. 2003 års sammanställning redovisar dels några av BUN beslutade uppföljningar, framför allt händelser kopplade till bråk, hot, våld eller trakasserier, samt ett antal analyser och reflektioner utifrån den samlade databasen.

För 2003 har inrapporteringsfrekvensen ökat något i förskolan, men i stort sett legat stilla på tidigare nivå i skolan. Ungefär dubbelt så många pojkar som flickor förekommer i statistiken.

Förskoleverksamheten
Platsen - Drygt 1/3 av händelserna skedde i lekrummet och lika stor andel skedde ”på gården” inkluderande gungor, lekställningar etc.
Aktivitet - 8 av 10 händelser skedde under den fria leken .
Tidpunkt - 1/3 av samtliga händelser sker mellan klockan 10 – 11- 2/3 har inträffat innan kl 1200 år 2003- 17% av samtliga händelser 2003 inträffade i oktober
Kön - Det är en pojke inblandad i 6 av 10 händelser
Åtgärd - Åtgärder för att förhindra/förebygga att nya händelser inträffar har vidtagits vid mindre än 1/4 av samtliga fall ( jämfört med skolans 1/3)- Vårdbehov har uppstått i 60% av fallen

Skolverksamheten
247 händelser är inrapporterade. Lek och fria aktiviteter under rast på skolgården är den dominerande skadebilden. Hälften så många flickor som pojkar är inblandade i olika händelser. 73 % är i åldrarna 7-12 år.

De flesta händelser uppstår fram till och med lunch och som enskild månad är september mest skadedrabbad, då 16 % av fallen ägde rum. I 73 % av fallen har det medfört sjukvårdande insatser i någon form, och i 30% medförde det sjukfrånvaro i en eller flera dagar.

I rapporten redovisas vidare en rad framtidsinriktade insatser.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Rapporten, samt de framtidsinriktade insatserna som anges i rapporten, godkänns
    2. Förvaltningen ges i uppdrag att särskilt följa upp förhållanden och brister som orsakar olycksfall och tillbud