BUN § 50

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15935

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-06-09

BUN § 50
Fartygsinriktningen vid CPG

Dnr BUN 2002/020-64
BUN hade i februari 2002 fattat beslut om att fartyget Gunfjaun skall försäljas (BUN § 02/21). BUN hade vidare beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta ärendets beredning enligt alternativ 2, innebärande samarbete med Destination Gotland samt inhyrning av övningsfartyg 30 dagar/läsår. (BUN § 02/43)

Gymnasiechef Alf Nilsson hade i samband med årsredovisningen 2003 redovisat budgetutfall beträffande Christopher Polhemsgymnasiet för år 2003. Gymnasiechef Alf Nilsson hade vidare i en kostnadssammanställning 2004-03-09 redovisat budgeterade intäkter och kostnader för Fartygsutbildningen 2004. Sistnämnda redovisning visar på ett underskott om ca 951 tkr.

Gymnasie/vuxenutbildningsutskottets behandlade ärendet 2004-04-21 /Gy/vux § 6), varvid bl a beslöts att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa fartygsutbildningens organisation och verksamhet samt aktuella avtal m m ang Gunfjaunn vid BUNs arbetsutskott och BUN i juni 2004.
---
Inriktningen i BUNs beslut 2002-05-22 (§ 2002/43) har i vissa avseenden ändrats, trots att de nya förutsättningarna inte behandlats i BUN. Bl a innebär ändringen att hyrestiden för fartyget har ökat från 1 mån/år till 9 mån/år. Kostnaderna för utbildningen överstiger även innevarande år tilldelad budget.
För att kortsiktigt minska kostnaderna för utbildningen på sjöfartsutbildning kommer Christopher Polhemsgymnasiet att se över följande områden:

Omförhandling av avtalet med entreprenören
Omförhandlingen innebär att all karaktärsämnesutbildning köps av entreprenören och att Christopher Polhemgymnasiet därmed inte behåller någon personal för utbildning i sjöfartsteknik.

Begränsning av sjötid
Eventuellt kan tiden till sjöss, framför allt längre resor begränsas. Detta bedöms kunna ge en årlig besparing på ca 50 000 – 100 000 kronor. En förändring förutsätter docka att sjöfartsverket godkänner utbildningsplanen.

Marknadsföring
En aktiv marknadsföring i syfte att öka elever från fastlandet har påbörjats. Bl a har en resa till Norrköping genomförts. Ett 80-tal studie- och yrkesvägledare har anmält intresse att besöka fartyget.

Bitr rektor Bengt Larsson hade i skrivelse 2004-06-01 redovisat kompletterande uppgifter beträffande fartygsinriktningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna