BUN § 51

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15934

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-06-09

BUN § 51
Remiss, Tre vägar till högskolan

Dnr BUN 2004/032-68
Genom beslut den 27 mars 2003 bemyndigade regeringen chefen för Utbildnings- departementet att tillkalla en särskild utredare, Lars Lustig, för att se över reglerna för tillträde till grundläggande högskoleutbildning. Utredningen har antagit namnet Tillträdesutredningen.

Utredningens uppdrag har varit att se över och lämna förslag till nya regler för tillträde till grundläggande högskoleutbildning, bl a mot bakgrund av ambitionerna att öka direktövergången till högskolan, premiera elevernas insatser i gymnasieskolan på annat sätt än idag, minska incitamenten för konkurrenskomplettering samt bidra till en breddad rekrytering. En sammanfattning från utredningen bifogas detta förslag till yttrande.

Gotlands kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Tillträdesutredningens betänkande ”Tre vägar till den öppna högskolan”. Kommunstyrelsen har överlämnat till barn- och utbildningsförvaltningen att avge yttrande i ärendet.

Förvaltningschef Lars Danielson anför i förslag till yttrande bl a följande:

BUN delar utredningens bedömning att det nuvarande regelverket angående tillträde till högskolan på flera punkter uppvisar brister och uppmuntrar till taktiska val.

BUN anser vidare att utredningens förslag till behörighetskriterier är väl anpassade till såväl samhällets, högskolornas som studenternas behov och krav på rättssäkerhet.

BUN ställer sig bakom förslaget att ställa krav på Godkänt betyg i kärnämnena svenska och engelska i en grundläggande behörighet för att förhindra en sänkning av kunskapsnivån och sämre förutsättningar hos studenterna att lyckas med sina studier..

BUN är däremot tveksam till konstruktionen av den särskilda behörigheten. BUN är väl medveten om svårigheterna att utforma ett heltäckande och rättvist system som dessutom är enkelt att förstå och tillämpa. Ändå förefaller det föreslagna systemet svåröverskådligt.

BUN anser vidare att den föreslagna fördelningen mellan de tre tillträdesvägarna betyg, prov och högskolans urvalssystem kan diskuteras. BUN anser att andelen som tas in på gymnasieskolans betyg måste vara större än den knappa tredjedel (30%) som utredningen föreslår. Om sökandefrekvensen från gymnasiet överstiger 30% (vilket f n är fallet) tvingas således de elever som överstiger detta antal att genomföra högskoleprov eller söka in på annat sätt oavsett om de har utmärkta betyg från gymnasieskolan. I värsta fall kan det också innebära att gymnasieelevernas studiemotivation och ambitioner minskar, så att man kanske istället satsar på de två andra tillträdesvägarna.

BUN instämmer således i att direktövergången till högskolan bör öka. Det måste bli en prioriterad fråga för samhället att fler ungdomar kan gå vidare i sina studier och inte behöva ställas utanför både studier och arbetsmarknad vilket ofta blir fallet.
BUN anser också att förfarandet med lottning i största möjliga utsträckning måste undvikas. Systemet är ett märkbart tecken på misslyckande.

BUN anser att ungdomars allt större rörlighet över gränserna i utbildningssyfte medför att vi måste vara uppmärksamma på internationella trender och underhand bör följa upp förändringar i omvärldens studiesystem. Överhuvudtaget behöver högskolorna få stora möjligheter att underlätta för studenter från andra länder att komma till Sverige och bli antagna och kunna studera på lika villkor, och svenska studenter bör ges möjlighet att studera utomlands och senare även kunna återgå till en svensk högskola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefens yttrande antas som BUNs svar på remissen