Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lagring och hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Du som lagrar eller hanterar brandfarliga vätskor är ansvarig för att detta sker på ett sätt så inte mark eller grundvatten skadas på grund av exempelvis läckage. Här finns information om hur du anmäler eller avanmäler en cistern samt vilka speciella krav som gäller inom vattenskyddsområde.

Observera att kraven regleras i föreskrifter från Naturvårdsverket, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och vattenskyddsföreskrifter.

Anmälan om installation av anordning för förvaring av brandfarlig vätska

När du installerar en cistern som ska innehålla brandfarlig vätska eller spillolja ska till Enhet miljö- och hälsoskydd informeras skriftligt minst 4 veckor innan du börjar använda cisternen. Det gäller också om du ska hantera brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Informationsplikten gäller:

  • Cisterner som rymmer mer än 1 m3 i eller ovan mark
  • Hantering av mer än 250 liter i eller ovan mark inom vattenskyddsområde

Brandfarlig vara - ansökan om hanteringstillstånd:

Petroleumprodukter inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområden. Alla cisterner och rörledningen måste exempelvis ha ett sekundärt skydd och en skylt med texten ”Vattenskyddsområde” och information om cisternen. Detta gäller även då mobila cisterner används tillfälligt inom vattenskyddsområde. Kraven ställs i NFS 2017:5.

I föreskrifter för respektive vattenskyddsområde finns också särskilda krav för hantering av petroleumprodukter. För Visby gäller till exempel att hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter inom primär/sekundär skyddszon inte får ske utan tillstånd/beslut från till enhet miljö- och hälsoskydd.

För respektive föreskrift, läs mer om vattenskyddsområden:

Kontroll av cistern

Cisterner ska återkommande kontrolleras av ett ackrediterat företag. En cistern kan verka hel på utsidan, men det kan finnas invändiga skador som endast upptäcks vid kontroll. Stålcisterner rostar invändigt på grund av att kondensvatten lägger sig i botten på tanken, under oljan. Plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i oljan.

Krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroller av cistern regleras i MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. Oftast ska återkommande kontroller ske med intervall om 6 eller 12 år beroende på vilken typ av cistern det gäller och om den står inom vattenskyddsområde eller inte. Kopior på kontroller och besiktningar ska skickas in till Enhet miljö-och hälsoskydd.

Cisterner kan behöva repareras eller rekonditioneras om de har fått rostskador eller andra skador. En revisionskontroll ska då utföras efter åtgärden och kontrollrapporterna ska skickas in till Enhet miljö- och hälsoskydd. Detta gäller även vid flytt av cisterner eller vid ändrade driftsförhållanden.

Cistern som tas ur bruk

Du ska informera Enhet miljö- och hälsoskydd om cistern som tagits ur bruk, enligt NFS 2017:5. Det är lämpligt att samråda med enheten om nödvändiga åtgärder. Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern i mark bör tas upp i samband med att den tas ur bruk. Om den är otillgänglig eller svårborttagen, så ska den tömmas, rengöras och sandfyllas. Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall.

När en markförlagd cistern tas upp ska marken omkring cisternen kontrolleras genom provtagning om misstanke om markförorening finns. Provtagning ska ske av sakkunnig. Om förorening konstaterats ska Enhet miljö- och hälsoskydd omedelbart informeras. Innan jord grävs bort ska anmälan om sanering lämnas in till Enhet miljö- och hälsoskydd.

Skada vid oljeutsläpp

Mark, vatten, växter och djur kan skadas vid utsläpp av olja från läckande cisterner. Även små läckage kan ha förödande effekter på dricksvattnet och göra det otjänligt för användning under lång tid. Om du upptäcker att din cistern har läckt, är du skyldig att underrätta Enhet miljö- och hälsoskydd om detta.