TN § 199 Försäljning av Vitvärs semesterby i Ljugarn

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15892
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2004-08-25
Dnr TN 2004/1455 20

TN § 199
Försäljning av Vitvärs semesterby i Ljugarn

Tekniska förvaltningen 2004-08-06
Au § 168
Kommunen äger i Ljugarn Vitvärs semesterby, belägen på fastigheten Ardre Alsarve 1:18. Kommunen arrenderar marken genom avtal som löper fram till och med 2006. Semesterbyn är upplåten genom hyresavtal vilket är uppsagt till 2004-12-31. Kommunen äger vidare en mindre servicebyggnad och vissa ledningar som utnyttjas för campingverksamhet belägna på samfälld mark vid badstranden.

Kommunen har nu träffat ett avtal om försäljning av semesterbyn till Frej Hägglund, Ljugarn. Köpeskillingen uppgår till 1,3 mnkr enligt föreliggande förslag till köpekontrakt. Överlåtelsen sker per 1 jan 2005. Frej Hägglund förvärvar samtidigt fastigheten Ardre Alsarve 1:18, varvid byggnader och mark kommer i samma ägares hand.

Köpets omfattning framgår av köpekontraktet. Kommunens byggnader har av opartisk värderingsman värderats till mellan 1,2-1,3 mnkr. Anläggningens bokförda värde är ca 630.000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden för beslut i kommunstyrelsen
  • Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att till Frej Hägglund Ljugarn försälja Vitvärs semesterby samt vissa anläggningar för campingverksamhet belägna på samfälld mark för en köpeskilling av 1,3 mnkr och i övrigt enligt föreliggande förslag till köpekontrakt.
_____

Tekniska nämndens beslut

  • Enligt arbetsutskottets förslag.
Protokollsutdrag:
TF förvaltningsledningen
Kommunstyrelsen + handl

Register

2002-09-25 §§ 222-246

Tekniska nämnden »
Besöksadr.: Visborgsallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Tel. reception: 0498-26 99 50
Fax: 0498-26 99 55
tekniska.namnden@gotland.se