BUN § 55

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15630

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-08-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-07-08

BUN § 55.
Yttrande över överklagande till Länsrätten ang skolorganisation, Hejde skola

Dnr 2004/072-61

 

BUNs arbetsutskott behandlade vid samband med budgetberedningen 2004-03-17—18 bl a frågan om skolorganisation vid Hejde skola samt Träkumla/Stenkumla skolor, varvid beslöts:

Hejde skola, fr ht 05
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag för den framtida skolorganisationen. Underlaget skall belysa bl a skjutsorganisation och ekonomiska konsekvenser.

Frågan om skolorganisation har behandlats vid ett antal möten mellan berörda föräldrar, BUN-ledamöter och företrädare för skolans personal, senast 2004-05-04.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2004-06-09 följande
(BUN § 2004/32):
1. Hejde skola upphör efter vårterminen 2005
2. Upptagningsområdet för Sanda skola/skolbarnsomsorg skall från och med ht 2005 omfatta barn från socknarna Sanda, Hejde, Väte, Västergarn och Mästerby socknar

BUNs beslut hade överklagats av Karin Thunegard, som vill att Länsrätten skall företa en laglighetsprövning enl Kommunallagens 10:8. Som motivering uppges den klagande att hon tycker det är fel att stänga skolan höstterminen 2005, beroende på att alla barn i Hejde förskola och skola inte kan följas åt till Sanda skola. Hon vill dessutom att beslutet skjuts upp till tidigast höstterminen 2006.

Länsrätten i Gotlands Län har förelagt Gotlands kommun att avge skriftligt svar beträffande överklagandet.

Förvaltningschef Lars Danielson föreslår i förlag till yttrande 2004-07-08 att BUN bestrider överklagandet.

Barn- och utbildingsnämndens beslut

 1. Gotlands kommun bestrider överklagandet med följande motiveringar:
  1. Det saknas bestämmelser i lagar och förordningar som skulle förhindra skolhuvudmannen att fatta beslut om omorganisationer som innebär att barn i en skolenhet fördelas på olika skolor.

  2. Samtliga barn i Hejde skola erbjuds i första hand skolgång i samma skolenhet, Sanda skola. Upptagningsområdet för skolenheten omfattar enligt planeringen fr o m höstterminen 2005 barn från Sanda, Hejde, Väte, Västergarn och Mästerby socknar.

  Anm:
  Till protokollet antecknas att c-, m- och fp-grupperna vid BUNs beslut 2004‑06‑09 hade avvikande uppfattning i sakfrågan i förhållande till majoriteten.

  Beslutet förklaras omedelbart justerat