BUN § 56

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15629

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-08-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-07-08

BUN § 56
Yttrande över överklagande, ersättning till fristående gymnasieskola

Dnr 2004/078-64
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Gotlands Kommun har beslutat om ersättning till fristående gymnasieskola 2004-05-05 § 35. Beslutet har i skrivelse 2004-05-25 överklagats vid Länsrätten i Gotlands Län av styrelseordförande Hans Klintbom vid Donnergymnasiet AB under åberopande av 10 kap KL (laglighetsprövning). Länsrätten i Gotlands Län har förelagt Gotlands kommun att avge skriftligt svar beträffande överklagandet.

I skrivelsen yrkas att beslutet undanröjes och återförvisas för nytt ställningstagande av Barn- och utbildningsnämnden. I skrivelsen anförs bl a följande:

Vi anser inte att beslutet har fattats på sakliga grunder, inriktningen tycks istället ha varit att nå samma slutresultat som tidigare. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare (2003-12-17 § 99) beslutat om ersättning för 2004. Tidigare år utgående momskompensation på 6% hade då kvittats mot kommunens ansvarskostnader utan att det framgick av beslutet (ledamöterna i BUN var inte medvetna om denna kvittning). I decemberbeslutet hade 6 % momskomp kvittats mot 6 % i ansvarskostnader. I det överklagade beslutet har 5 % i momskomp kvittas mot 5 % i ansvarskostnader alltså exakt samma slutresultat vilket ter sig mycket märkligt.

Ersättning för mervärdesskatt
Donnergymnasiets kostnader för mervärdeskatt uppgår till c:a 1,7 milj. framräknad efter önskemål av BUF:s ekonomichef). Det utgör c:a 7% och alltså klart över tidigare utbetalade 6 %. Kommunen rar med automatik ersättning från staten (genom den s k Ludvikamomsen) med 6 % av utbetalade belopp till friskolorna. Kommunen har enligt vår uppfattning inte visat tillräckliga skäl att medge lägre momskompensation än 6 %.

Ansvarskostnader
Kommunen har genom att i det överklagade beslutet göra ett schablonavdrag på 5 procent för kostnader som kommunen anser sig ha för att bereda alla ungdomar i kommunen en gymnasieplats (s k ansvarskostnad) brutit mot 9 kap 8 a § skollagen. Av förarbeten till bestämmelsen, Utbildningsutskottets betänkande 2001/02 UbU7 framgår nämligen att lagen inte ger utrymme för ett schablonavdrag utan att avdrag endast rar göras for kommunens faktiska "ansvarskostnader". Vad Gotlands Kommun anfört visar inte att dessa kostnader faktiskt uppgår till 5 % av gällande programpeng.

I beslutet anges att det är i avvaktan på nya riktlinjer från skolverket. Vid kontakter med skolverket (Britt-Marie Jarnhammar) uppges att de inte håller på med utarbetande av några sådana, Frågan ligger hos regeringskansliet som har att ta ev initiativ till detta.

Förvaltningschef Lars Danielson föreslår i förslag till yttrande 2004-07-08 att Gotlands kommun motsätter sig yrkandet från styrelseordföranden Hans Klintbom, Donnergymnasiet AB, med hänvisning till de redovisningar som anförs dels i skrivelse från ekonomichef Elisabeth Österdahl 2004-04-29, dels skrivelse från gymnasiechef Alf Nilsson 200404-28

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefens förslag till yttrande antas som BUNs svar på Länsrättens föreläggande. C-, m- och fp-grupperna avstod från att delta i beslutet.

    Beslutet förklaras omedelbart justerat