Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands kommun 1971

Storkommunerna ansågs ganska snart för små. För att en kommun skulle kunna lösa sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt ansågs ett underlag på 8-10 000 invånare nödvändigt. 

Länsstyrelsens förslag var att Gotland skulle delas i tre kommuner: en kommun med centralorten Visby, en kommun på norra Gotland med centralorten Slite och en kommun på södra Gotland med centralorten Hemse. Kommunalfullmäktige i de olika storkommunerna remissbehandlade länsstyrelsens förslag. Fårösund talade för en sammanslagning till en enda kommun, medan övriga förordade ett alternativ med fem kommuner.


Regeringen beslutade slutligen i april 1970 att Gotland från 1971 skulle bilda en kommun. I Sverige som helhet minskades detta år antalet kommuner till 284 st. På Gotland sammanfördes storkommunerna, Slite köping och Visby stad till en kommun och denna nybildade Gotlands kommun övertog även landstingets uppgifter, vilket därigenom upphörde. Under 1970 arbetade sammanläggningsdelegerade för att övergången skulle ske så friktionsfritt som möjligt.
 

Förvaltningen centraliserades till Visby, men kvar blev ett antal lokalkontor i Burgsvik, Fårösund, Hemse, Klintehamn, Roma och Slite. Den 18 december 1970 hölls sammanträde med kommunfullmäktige i den nya kommunen för att klubba igenom över 1600 namn till olika nämnder med mera.


Till ordförande valdes Torsten Gustafsson *(mp). Fullmäktiges nye ordförande avslutade mötet: "I den nya gotlandskommunen kom det att bli många uppgifter och frågor att gemensamt verka för och lösa … Hur lösningen skall bli beror i hög grad på den beslutande församlingen."


* mp= mittenpartierna och betyder ett samgående av centerpartiet och folkpartiet.