BUN § 43

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14539

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 43
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

1. Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.Anmälningsärenden

1. 04-03-10 Kf § 13; Regler för förtroendevalda vid arbetsmarknadskonflikt (information)

2. 04-03-15 SCB: Komplettering av uppgifter om planerade studievägar lå 04/05 i gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux. Dnr 2003/122-64

3. 04-03-26 Brev och mail ang Att välja skola. Dnr 2004/047-63

4. 04-03-27 Brev från föräldrar i Tingstäde ang val av skola. Dnr 2004/050-63

5. 04-03-30 Program för projekt: mötesplats kyrka—skola

6. 04-03-30 Brev från ”Novemberrörelsen” en organisation för samverkan mellan vissa räddnings- och säkerhetsföretag.

7. 04-03-31 Skolverkets information om utbetalning av statsbidrag för maxtaxa samt kvalitetssäkrande åtgärder. Dnr 2003/002-88

8. Inbjudan från Linköpings Universitet m fl till ”Förskolebiennalen” 20-21 september (Norrköping)

9. 04-04-05 Öppet brev ang Kulturskolan på Gotlands verksamhet Dnr 2003/100-66

10. 04-04-05 Brev från förvaltningschef Lars Danielson till Elevorganisationen i Sverige ang Elevriksdagen. Dnr 2004/045-60

11. 04-04-05 Beslut från Mål 2 ang utbetalning av medel från Europeiska Socialfonden (ESF) (Avser projekt Sport och Vetenskap, totalt 2 622 820 SEK)

12. 04-04-14 Skrivelse ang Wågen 4, Klinteskolan. Dnr 2003/044-04

13. 04-04-14 TN Au § 77 Begäran till KS om finansiellt igångsättningstillstånd för förskola i Öja. Dnr 2004/044-04

14. 04-04-15 Ansökan från BUF, Utvecklingsavdelningen ang jämställdhetsinsatser i förskolan

15. 04-04-16 Sv Kommunförb cirkulär 2004:34 ang Vårpropositionen 2004.

16. 04-04-20 Information från TF ang dricksvattnet i Kräklingbo skola Dnr 2004/021-34

17. 04-04-22 Nyhetsblad 2004:1 från Sv kommunförb: ”Aktuellt om skolskjuts” , jämte inbjudan till skolskjutskonferens 20-21 oktober 2004 (Linköping)

18. 04-04-22 Skrivelse från Levide-Gerum Hembygdsförening m fl till TN ang busskur vid väg 141, Levide korsväg.

19. 04-04-23 Delrapport 2 från Rådet för skolans måluppfyllelse och fortsatta utveckling.

20. 04-04-26 Inbjudan till medverkan i kvalitetsnätverk från Myndigheten för Skolutveckling. Dnr 2004/015-60

21. 04-04-27 Skolverkets skrivelser jämte förvaltningschefens missiv och svar ang anmälningar vid Eskelhems skola. Dnr 2004/055- 63

22. 04-05-03 Chefen för kansliavdelningen Per Westholms svar på enkät ang BästaBarnkommun.