BUN § 29

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14537

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 29
Hälsofrämjande skolutveckling, strategi för implementering

Kommunstyrelsen uppdrog i maj åt ledningskontoret att tillsammans med BUF, KFF och GVO att sammanställa pågående insatser och utarbeta förslag till förebyggande åtgärder för barn och ungdomar samt föräldrar. En viktig faktor i detta arbete utgör implementeringen av begreppet ”Hälsofrämjande skolutveckling” enligt Gotlands kommuns skolplan. Förvaltningschef Lars Danielson har föreslagit följande struktur för implementeringen:

A. Skolplan 2003- 2008 Tema, Hälsofrämjande skolutveckling (”All verksamhet skall utmärkas av en läro- och arbetsmiljö som stödjer hälsa hos barn och vuxna”) Inriktningsmål med årliga uppföljningar (”Lust att lära”, Inflytande och ansvar”, Trygghet och hälsa”
B. Tillsyn Alla rektorer medverkar i precisering av inriktningsmålen inkl uppföljning/tillsyn (Ett mål per år)
C. Idémässa Årliga tema utifrån inriktningsmålen ger möjlighet till inspiration och erfarenhetsutbyte
D. Fortbildning W43 All personal erbjudes årligen fortbildning inom området
E. Skolprojekt Lokal insatser/projekt uppmuntras inom alla skolformer (Attraktiv Skola, Handslaget m m)
F. Personal /förebilder Lokala friskvårdsinsatser uppmuntras
G. BUN efterfrågar resultat Årsredovisning och skolbesök genom kontaktpolitiker

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Redovisningen överlämnas med godkännande till kommunstyrelsen