BUN § 30

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14536

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 30
Yttrande, motion ang redovisning av maxtaxan inom förskoleverksamhet

Kommunfullmäktigeledamoten Solveig Artsman (m) har i en motion 2003-12-15 yrkat att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa konsekvenserna av maxtaxan på Gotland sett ur följande aspekter: ° Barnens perspektiv
° Personalens perspektiv
° Ett kommunalekonomiskt perspektiv

Förvaltningschef Lars Danielson har i förslag till yttrande anfört att den i motionen efterfrågade redovisningen kan redovisas i samband med årsredovisningen för år 2004. Förvaltningschefen föreslår därför att motionen tillstyrks.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefens yttrande antas som BUNs svar på motionen.