BUN § 31

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14535

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 31
Yttrande, motion om mobbning, rasism och främlingsfientlighet

Ledamoten i kommunfullmäktige Elias Özyurt Eldenblom (v) har i motion anfört bland a följande:

Undertecknad har märkt tendenser till rasism och främlingsfientlighet i våra gotländska skolor
och vill genom denna motion förhindra en sådan utveckling.

Motivering
Vi har sett utvecklingen i skolan länge!
Attityder och värderingar som inte passar in under begreppet "En demokratisk skola" har fått luft under vingarna och många gånger står skolan handfallen och vet inte hur den ska agera.

Skolverket genomförde en rapport 2002 som visade att var fjärde elev med utländsk bakgrund hade utsatts för verbala kränkningar som kopplats till deras ursprung. 14 % upplevde att det var skolans personal som kränkte dem med etniskt medsättande ord.16 % av rektorerna sa att det förekommer rasism på deras skolor. Enligt lärarna förekom rasism i mer än var tionde klass. En tredjedel av eleverna sa att det var vanligt med nazistiskt klotter på skolan. Rapporten gjordes 2002 men ingenting tyder på att situationen har förbättrats. Snarare tvärtom!

Skolan har ett ansvar, enligt skollagen, att aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.
Lagen är tydlig och går inte att tolka på något annat sätt än att skolorna är skyldiga att arbeta med dessa frågor .
….
För att skolorna ska kunna arbeta med dessa frågor på ett strategiskt och långsiktigt sätt måste
de:
° Få vägledning av beslutande instanser. Kommunen måste visa vägen!
° Få kunskap och verktyg att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet.
° Få hjälp med att finansiera utbildning för elever, personal och föräldrar.
° Börja nätverk med varandra och utbyta erfarenheter.

Motionären föreslår att Kommunfullmäktige ger Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att kartlägga förekomsten av mobbning, rasism och främlingsfientlighet i skolorna samt föreslå åtgärder och metoder för att motverka detta. Syftet är att åstadkomma ökad kunskap och handlingskraft för att förebygga förekomsten av dessa och stärka utvecklingen av demokratin.

Förvaltningschef Lars Danielson har i förslag till yttrande i ärendet refererat till läroplaner och den nyligen antagna skolplanen och till ett antal olika aktiviteter i de gotländska skolorna. Avslutningsvis anförs i yttrandet:
Sammanfattningsvis anser BUN att det idag pågår ett omfattande arbetet med att kartlägga och förebygga förekomsten av mobbning, rasism och främlingsfientlighet inom BUF. Men man kan inte låta sig nöja med att detta sker, när man samtidigt kan konstatera att dessa företeelser förekommer i olika grad vid våra skolor. BUN kommer därför även i fortsättningen att kartlägga förekomsten av mobbning, rasism och främlingsfientlighet och att vidta åtgärder och metoder för att motverka detta.

Jag föreslår att motionen anses besvarad med föreliggande yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefen förslag till yttrande antas som BUNs yttrande i ärendet.