BUN § 32

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14534

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 32
Skolorganisation, Hejde skola

BUNs arbetsutskott behandlade vid samband med budgetberedningen 12004-03-17—18 bl a frågan om skolorganisation vid Hejde skola samt Träkumla/Stenkumla skolor, varvid beslöts:

Hejde skola, fr ht 05
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag för den framtida skolorganisationen. Underlaget skall belysa bl a skjutsorganisation och ekonomiska konsekvenser.

Frågan om skolorganisation har behandlats vid ett antal möten mellan berörda föräldrar, BUN-ledamöter och företrädare för skolans personal, senast 2004-05-04.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland har i yttrande 2004-04-14 anfört att förhyrningen av Hejdde skola kan upphöra fr o m 2005-06-30 samt att drift- och måltidskostnaderna beräknas minska med 638 tkr per helår. Skolskjutskostnaderna beräknas öka med ca 50 tkr, beroende på viss förlängning av turerna.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Freddy Sirland att BUN beslutar att upptagningsområdet för Sanda skola från och med höstterminen 2005 omfattar barn från socknarna Sanda, Hejde, Väte, Västergarn och Mästerby socknar samt att Hejde skola upphör efter vårterminen 2005.

Ledamoten Eric Martell yrkade bifall till förvaltningens förslag. Ledamoten Gösta Hult yrkade att förvaltningens förslag skulle avslås. Sedan votering begärts enades barn- och utbildningsnämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Eric Martells förslag röstar Ja, den som vill stödja Gösta Hults förslag röstar Nej; vinner Ja har BUN beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja, och 6 ledamöter Nej. Eric Martell, Barbro Ekström-Klang, Göran Ohlsson, Håkan Lindquist, Nils Jakobsson, Jenny Alvås samt Brittis Benzler röstade Ja, Gösta Hult, Björn Dahlström, Peter Melander, Solveig Artsman, Arne Eklund samt Nils Ronquist röstade Nej. BUN hade sålunda beslutat att Hejde skola upphör efter vårterminen 2005, samt att upptagningsområdet för Sanda skola/skolbarnsomsorg från och med ht 2005 skall omfatta barn från socknarna Sanda, Hejde, Väte, Västergarn och Mästerby socknar

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Hejde skola upphör efter vårterminen 2005
    2. Upptagningsområdet för Sanda skola/skolbarnsomsorg skall från och med ht 2005 omfatta barn från socknarna Sanda, Hejde, Väte, Västergarn och Mästerby socknar