BUN § 35

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14531

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 35
Ersättning till fristående gymnasieskola

Enligt skollagens Kap 9, 8 § är en fristående skola berättigad till bidrag från kommunen, om den ”lämnar utbildning som ger kunskaper och färdigheter, som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan skall förmedla på nationella eller specialutformade program” och om skolan godkänts av Skolverket.

En kommun har ett utökat för skolverksamheten jämfört med de fristående skolorna. Detta ansvar innebär bl a att kommunen har ett högre kostnadsläge än friskolorna genom sitt ansvar för att alla ungdomar får en gymnasieutbildning, genom att kommunen har en skyldighet att ta emot alla ungdomar och att anpassa utbildningsutbudet efter elevernas behov samt en skyldighet att erbjuda obehöriga elever plats på de individuella programmen. De merkostnader som uppstår består bl a i skyldigheten att erbjuda även ”dyra” program, krav på viss specialkompetens bland lärarna, att årligen anpassa sin organisation utifrån elevernas val samt att tillhandahålla reservkapacitet för återvändande elever. Dessa merkostnader, s k ”ansvarskostnader”, beräknas på olika sätt i olika kommuner , men Skolverket kommer troligen att utfärda generella riktlinjer inom en framtid.

Gymnasiechef Alf Nilsson hade i skrivelse 2004-04-28 föreslagit att barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att kommunens ”ansvarskostnad” skall uppgå till 5% av gällande programpeng, samt att beslutet skall gälla för 2004 i avvaktan på nya riktlinjer från Skolverket.

I Förordning (1996:1206) om fristående skolor stadgas att en kommun som lämnar bidrag för en elev i en fristående gymnasieskola enligt 9 kap. 8 a § andra eller tredje stycket skollagen (1985:1100) skall för skolan kunna redovisa hur stor andel av bidraget som är ersättning för mervärdesskatt. (Förordning (2002:395).

Ekonomichef Elisabeth Österdahl hade i skrivelse 2004-04-28 föreslagit att barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att ersättning för mervärdesskatt skall medges med 5% på programpengen, samt att beslutet skall gälla för 2004 i avvaktan på nya riktlinjer från Skolverket.

Styrelseordföranden i Donnergymnasiet AB Hans Klintbom hade i skrivelse 2004-05-04 ”yrkat” att BUN skall medge kompensation för mervärdeskatt med 6 %, samt att avdraget för ”ansvarskostnader” skall uppgå till 3%.

Ledamoten Eric Martell yrkade bifall till förvaltningens förslag. Ledamoten Gösta Hult yrkade att kompensation för mervärdesskatt och avdrag för ”ansvarskostnader” skall beräknas enligt Hans Klintboms ”yrkande”. Sedan votering begärts enades barn- och utbildningsnämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Eric Martells förslag röstar Ja, den som vill stödja Gösta Hults förslag röstar Nej; vinner Ja har BUN beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja, och 6 ledamöter Nej. Eric Martell, Barbro Ekström-Klang, Göran Ohlsson, Håkan Lindquist, Nils Jakobsson, Jenny Alvås samt Brittis Benzler röstade Ja. Gösta Hult, Anna Gahnström, Peter Melander, Solveig Artsman, Arne Eklund samt Nils Ronquist röstade Nej. BUN hade sålunda beslutat att ersättning för mervärdesskatt skall medges med 5% på programpengen, samt att kommunens ”ansvarskostnad” skall uppgå till 5% av gällande programpeng. Beslutet skall gälla för 2004 i avvaktan på nya riktlinjer från Skolverket.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Ersättning för mervärdesskatt skall medges med 5% på programpengen. Beslutet skall gälla för 2004 i avvaktan på nya riktlinjer från Skolverket.
    2. Kommunens ”ansvarskostnad” skall uppgå till 5% av gällande programpeng. Beslutet skall gälla för 2004 i avvaktan på nya riktlinjer från Skolverket.
    3. I enlighet med beslut 1 och 2 ovan uppgår programpengen för resp program till följande belopp för år 2004 i avvaktan på nya riktlinjer från skolverket:
    (Bettans tre tabeller)