BUN § 36

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14530

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 36
Beslutsattestanter och ersättare för år 2004

Enligt kommunens attestreglemente skall resp nämnd besluta om attestanter. Förvaltningschef Lars Danielson och ekonomichef Elisabeth Österdahl föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta fastställa beslutsattestanter enligt följande:

1. Generella attestanter:
Ordförande Brittis Benzler
Förvaltningschef Lars Danielson
Ekonomichef Elisabeth Österdahl

2. För barn- och utbildningsnämndens verksamheter:
Beslutsattestanter och ersättare för dessa enligt förteckning.

3. Hävning av attesträtten
Förvaltningschefen bemyndigas att häva attesträtten för förordnade beslutsattestanter. Sådant beslut skall anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

4. Kompletterande förordnanden
Ekonomichefen bemyndigas att under år 2004 på uppdrag av verksamhetsansvarig göra kompletterande förordnanden av attestanter och de förändringar i övrigt som är erforderliga.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer beslutsattestanter enligt framlagt förslag.