BUN § 37

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14529

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 37
Skolorganisation, Träkumla/Stenkumla skolor

BUNs arbetsutskott behandlade vid samband med budgetberedningen 12004-03-17—18 bl a frågan om skolorganisation vid Hejde skola samt Träkumla/Stenkumla skolor, varvid beslöts:

Träkumla/Stenkumla, fr ht 05
Beslut avvaktar de möten med föräldrar som finns inplanerade i dessa områden.

Frågan om skolorganisation har behandlats vid ett antal möten mellan berörda föräldrar, BUN-ledamöter och företrädare för skolans personal.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland meddelar att lokalerna varit föremål för s k insyning av representanter för räddningstjänst, teknisk förvaltning m fl. Vid insyningen framkom att vissa ombyggnadsåtgärder krävs. Tekniska förvaltningen kommer snarast möjligt att redovisa vilka ombyggnader som måste vidtagas och kostnaderna för dessa.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Ärendet skall behandlas i BUN så snart ett fullständigt beslutsunderlag föreligger
    2. BUN informerar kommunstyrelsen om att skolorganisationen i Träkumla-/Stekumlaområdet f n är föremål för utredning och att BUN avser att redovisa denna utredning senast i samband med Ksau:s budgetberedning hösten 2004.