BUN § 38

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14528

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 38
Enskild förskola i Vall

Ett antal föräldrar i Vall har genom kontaktpersonen Jessica Weström i skrivelse 2004-01-14 anfört bl a följande:
…
Vi är några föräldrar till förskolebarn som vill starta en kooperativ förskola för barn mellan ett och fem år i Valls gamla skola (mitt emot kyrkan).
Anledningen är att vi på detta sätt vill få möjlighet att:
° i större utsträckning påverka våra barns förskolegång än vad som är möjligt vid kommunala förskolor
° vara med i utformningen av pedagogiken, lokalen och utemiljön
° vara med och påverka barngruppens storlek och personalgruppens sammansättning
° vara mer delaktiga i våra barns förskolegång genom att i viss utsträckning delta i
° verksamheten vissa dagar i veckan

En ytterligare anledning är att det i dagsläget är överfullt på förskolan i Hogrän och att det står
ca 10 barn i kö. Den kooperativa förskolan är tänkt att bereda plats åt 10-15 barn i åldrarna ett till fem år. Vi ser även en möjlighet att utveckla ett samarbete med förskolan i Hogrän.
…
Verksamheten planeras att förläggas till Vall f d skola.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland har i yttrande 2004-04-01 anfört att vissa åtgärder måste vidtas beträffande lokalerna och att bygglov för verksamheten måste beviljas. Freddy Sirland anför vidare:
…
Vid en sammanvägning av behovet av förskoleverksamhet i området är det lämpligt att en förskoleavdelning i första hand förläggs till Eskelhem skola, i enlighet med förslag till skolorganisation och investeringsbudget 2005 med flerårsplan. I andra hand är det lämpligt att lokaler i Hogrän skola iordningställs för ändamålet. Redan tidigare är förskoleverksamheten uppsplittrad i området varför det är svårigheter att på ett bra sätt samordna och integrera skolans verksamheter. För närvarande bedrivs förskoleverksamhet i förskolan Igelkotten vid Hogrän skola, enskilda förskolan Tofflan i Tofta, fyra dagbarnvårdare i Eskelhem och Hogrän samt är ett barn placerad vid förskolan vid Sanda skola.
Mot den bakgrunden är det viktigt att inte ytterligare splittra verksamheten i avvaktan på kommande beslut om ny skolorganisation får upptagningsområdet. För närvarande är det åtta barn som efterfrågar plats i verksamheten. I avvaktan på den omfördelning av platser som alltid sker under sommaren kommer eventuellt utökat behov att klaras med en tillfälligt anställd dagbarnvårdare.

Till hösten beräknas befintliga platser får förskoleverksamhet täcka behovet av placeringar.
…
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Freddy Sirland BUN besluta att inte bevilja drift av enskild förskoleverksamhet i Vall gamla skola.

Ledamoten Eric Martell yrkade bifall till förvaltningens förslag, dvs att ansökan om enskild förskoleverksamhet i Vall skulle avslås. Ledamoten Solveig Artsman yrkade att BUN skulle bifalla den aktuella ansökan. Sedan votering begärts enades barn- och utbildningsnämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Eric Martells förslag röstar Ja, den som vill stödja Solveig Artsmans förslag röstar Nej; vinner Ja har BUN beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja, och 6 ledamöter Nej. Eric Martell, Barbro Ekström-Klang, Nils Jakobsson, Jenny Alvås, Carin Rosell, Lena Lindh samt Brittis Benzler röstade Ja. Gösta Hult, Anna Gahnström, Peter Melander, Solveig Artsman, Arne Eklund samt Nils Ronquist röstade Nej. BUN hade sålunda beslutat att avslå ansökan om enskild förskoleverksamhet i Vall.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN avslår den aktuella ansökan om enskild förskoleverksamhet i Vall.