BUN § 39

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14527

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 39
Christopher Polhemsgymnasiets ekonomi 2004

I bokslutet för 2003 redovisar Christopher Polhemgymnasiet (CPG) ett underskott på 5 071 000 kronor. Beslutet att revidera programpengen med 3 procent innebär dessutom att elevintäkterna minskar med 1 500 000 kronor (jämfört med om man fått tilldelning utifrån 2003 års programpeng). Sammantaget skall således 6 571 tkr kronor sparas jämfört med 2003 års utfall.

Åtgärder inför 2004
Åtgärder inför 2004 har redovisats vid BUN-sammanträdet samt i samband med CPG:S kvalitetsredovisning. Dessutom har BUN antagit en åtgärdsplan som upprättats av gymnasiechefen i samarbete med rektor.

Förutom de åtgärder som redovisats tidigare kan den prognos som här redovisas förklaras av att CPG med samma organisation och utan nya medel till övrig drift år 2004 genomför utbildningar för ca 50 årselever fler än år 2004. Det innebär att den genomsnittliga programkostnaden per elev sjunkit från 71 000 kronor till 66 000 kronor (inkl den förväntade löneuppräkningen som skolan skall kompenseras för). Den ökade elevintäkten på ca 3,5-4 mkr används alltså för att betala av det tidigare underskottet.

Arbetet med den av gymnasiechefen upprättade åtgärdsplanen har påbörjats och kommer att fortsätta under året. Bland planerade åtgärder kan nämnas:
° Förbättrade rutiner för uppföljning kommer att utvecklas (2003 års kvalitetsredovisning).
° Översyn av budgetens konstruktion tillsammans med förvaltningens ekonom.
° Ytterligare utbildning i uppföljningssystemet DevisX kommer att genomföras
° Rutiner för att hantera avvikelser från budget
° Översyn av ledningsarbetet
° Handledning och team-building för rektorer och biträdande rektorer.


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporten godkänns