BUN § 40

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14526

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 40
Reviderade kriterier för rekryteringsbidraget vid vuxenstudier

I Lag om rekryteringsbidrag till vuxenstudier anges grundläggande förutsättningar för bidraget i § 3.
Bidrag får lämnas till den som har kort tidigare utbildning och som
1. är eller riskerar att bli arbetslös
2. på grund av funktionshinder behöver extra tid för att uppnå studiemålen.
Vidare anges i § 4 att den studerande ska vara mellan 25 och 50 år.

En särskild arbetsgrupp som behandlat fråga om rekryteringsbidrag föreslår att målgruppen för rekryteringsbidraget på Gotland skall vara den som uppfyller ovan nämnda förutsättningar och övriga förutsättningar för rekryteringsbidrag enligt lagen, samt att rekryteringsbidraget ska fördelas över året, halvårsvis. Bidrag lämnas enligt lagen endast i mån av tillgång på medel. Erfarenheterna från 2003 har legat till grund för bedömningen att begränsningar behöver göras om tillgängliga medel skall räcka till hela målgruppen.

Följande tolkningar föreslås gälla för rekryteringsbidraget i Gotlands kommun:

Kort tidigare utbildning skall de anses ha som saknar:
§ slutbetyg från nationellt program och lägst betyget G på kurser som omfattar 90% av det antal gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.
§ slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller samlat betygsdokument med lägsta betyget G på kurser som omfattar minst 90% av det antal gymnasiepoäng som krävs för slutbetyg.
§ folkhögskoleutbildning med intygande om grundläggande behörighet.
En utgångspunkt är således individer som saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Den formella utbildningsbakgrunden är inte alltid en bra värdemätare på det aktuella behovet av utbildning. Om individen trots formell treårig utbildning har kunskapsluckor och ett stort behov av kompetensutveckling kan rekrytering ske till studier antingen på grundläggande eller gymnasial nivå.

Risk för arbetslöshet föreligger vid varsel och alla former av vikariat och visstidsanställningar. Undantag: personer med en tillsvidareanställning / fast tjänst som endast har eller saknar fullständig grundskoleutbildning bedöms också ingå i denna målgrupp.

Funktionshindrade i behov av extra tid: Om det finns särskilda skäl, får rekryteringsbidraget lämnas för hel- respektive deltidsstudier även om den studerande inte når upp till de poäng som krävs för respektive studietakt.

25-50 år: Bidrag får endast lämnas från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 och till och med det kalenderår då den studerande fyller 50 år.

Rekrytering av studieovana: Bidraget ska ha ett uttalat rekryterande syfte för att nå nya grupper.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer kriterier avseende rekryteringsbidraget för vuxenstudier enligt framlagt förslag.