BUN § 41

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14525

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 41
Måltidslokal kv Hackspetten

Genom det ökade elevantalet vid utbildningarna i gymnasieskolans lokaler i kv Hackspetten har måltidslokalen visat sig olämplig. Ett antal alternativ till frågans lösning har diskuterats

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2004-04-27 bl a följande:
…
I och med rockaden kommer Christopher Polhem gymnasiet norr därmed att omfatta ca 480 elever. Av dessa kommer ca 400 elever att behöva skollunch Tidigare bedömning av möjligheten att klara serveringen av skollunch håller inte på grund av utökat elevantal samt då tänkta lokaler inte kan klara varmhållning, servering och disk. Det tidigare tänkta serveringsutrymmet behöver eleverna till uppehållsrum. Från och med ht 04 måste måltidsorganisationen inom ram för tilldelad driftbudget fungera så att ca 400 elever kan erbjudas skollunch. Det kan provisoriskt ordnas under en begränsad tid genom att ytterligare ca 200 elever serveras skollunch vid intilliggande Norrbacka skolan och resterande elever serveras i nuvarande matsal/uppehållsrum. Eventuellt kan något ytterligare uppehålls rum tas i anspråk under en begränsad tid i avvaktan på en mer permanent långsiktig lösning. Från och med ht 04 kommer den provisoriska måltidsorganisationen att bli extremt belastad. En mer långsiktig lösning behöver komma tillstånd snarast möjligt under läsåret 04-05.

Långsiktig lösning av måltidsorganisationen
Den utökade servering som behövs vid Christopher Polhem gymnasiet norr kan utöver de portioner som fortsättningsvis serveras vid Norrbackaskolans matsal ordnas i den gymnastiksal som ligger i kvarteret.
En förstudie har visat att lokalen lämpar sig för ombyggnad till matsal. Förutsättningen är att Kultur och Fritid kan flytta den begränsade gymnastikverksamhet som bedrivs där i dag till annan lokal. Om det är möjligt så kan lokalen med viss verksamhetsanpassning fungera som matsal och större samlingar för de elever som går på området. Alternativet med ett gemensamt utnyttjande av gymnastiksalen för gymnastik och skolluncher är inte genomförbart av praktiska skäl.
Eleverna vid byggprogrammet CPG kan om det bedöms lämpligt utföra delar av verksamhetsanpassningen som en del i sin utbildning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN anhåller att TN genomför en skyndsam projektering för att åtgärda Christopher Polhemgymnasiet norr behov av matsal