BUN § 27

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14511

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 27
Effektmål lå 2004/05

Enligt kommunens regler för styrning och kontroll skall varje nämnd formulera dels övergripande inriktningsmål, dels effektmål. Inom BUNs ansvarsområde sker detta inom ramen för Skolplanen, i vilken inriktningsmålen inarbetats i skolplanens text och därmed är giltiga för skolplanens giltighetstid (2003?11?24 t om läsåret 2006/07). Effektmålen revideras årligen och gäller inom BUF läsårsvis. BUN diskuterade rubricerade ärende med utgångspunkt i de effektmål som gäller innevarande år.


Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Uppföljning:
A. Vårdnadshavarna skall varje år avge omdöme om verksamheten.
B. Barnets språkutveckling skall följas upp.
C. Rapport om verksamheten kring barn i behov av särskilt stöd lämnas årligen till resursavdelningen.
D. Efterfrågestatistik redovisas i anslutning till kvartalsrapporten
E. Rektor skall i sin kvalitetsredovisning beskriva arbetet med att utveckla elevernas sociala förmåga.
Effektmål:
1. Vårdnadshavarnas bedömning .
Andelen vårdnadshavare som ger verksamheten ett sammanfattande omdöme som uppgår till minst 3 på en 4-gradig skala skall överstiga föregående års nivå.
Ingen skall avge omdömet 1

2. Särskilda stödåtgärder
Alla barn som behöver särskilda stödåtgärder i sin utveckling skall ha ett individuellt utformat åtgärdsprogram inom två månader efter att behovet konstaterats.


Förskoleklass och grundskola
Uppföljning
A. Kartläggning av barnets utveckling skall göras då barnet är i 6-års-åldern
B. Uppföljning av elevernas läsutveckling skall göras med läsutvecklingsschema på våren i förskoleklass och skolår 3 och 6
C. Eleverna i skolår 5 och 9 skall genomföra Skolverkets ämnesprov i svenska, engelska och matematik och resultatet redovisas.
D. Eleverna i skolår 3, 5 och 8 skall i årlig enkät avge omdöme om verksamheten.
E. Betygsstatistik avseende grundskolans skolår 8 och 9 redovisas totalt och uppdelat pojkar flickor
F. Rapport om verksamheten kring barn och elever i behov av särskilt stöd lämnas årligen till resursavdelningen
F. Rektor skall i sin kvalitetsredovisning beskriva arbetet med att utveckla elevernas sociala förmåga.
G. Simkunnigheten för eleverna skolår 5 redovisas.

Effektmål:
1. Betyg i kärnämnen (svenska. engelska. matematik) skolår 9
Andelen elever som uppnår godkänt i kärnämnena skall uppgå till minst föregående års nivå

2. Elevernas bedömning av verksamheten.
Andelen elever i skolår 5 och 8 som ger verksamheten ett sammanfattande omdöme som uppgår till minst 3 på en 4-gradig skala skall uppgå till minst föregående års nivå.
Ingen skall avge omdömet 1

3. Särskilda stöd åtgärder
Alla elever som behöver särskilda stödåtgärder i sin utveckling skall ha ett individuellt utformat
åtgärdsprogram inom två månader efter att behovet konstaterats.


Gymnasieskola
Uppföljningar:
G. Elevernas förstahandsval till gymnasieskolan per grundskola samt ingångsbetygen till gymnasieskolans olika program redovisas.
H. Eleverna skall genomföra Skolverkets kursprov i Svenska B, Matematik A och Engelska A och resultatet redovisas .
I. Elevernas kursbetyg i Svenska A, Matematik A och Engelska A redovisas för de olika avlämnande grundskolorna.
J. Statistik som belyser elevernas resultat i fråga om betyg och genomströmning redovisas.
K. Jämförande statistik för gymnasieprogrammen samt antal elever på IV redovisas
L. Statistik över grundläggande behörighet för högskolestudier, övergångsfrekvens till högskolan samt andelen av kommunens 20-åringar som uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier redovisas.
M. Andelen elever som uppnår branschkrav redovisas.
N. Statistik som belyser antal elever som går fyra år i gymnasieskolan redovisas. .
O. Eleverna i gymnasieskolans år 2 skall årligen avge omdöme om verksamheten.
P. Rapport om verksamheten kring elever i behov av särskilt stöd skall lämnas årligen till resursavdelningen.
Q. Rektor skall i sin kvalitetsredovisning beskriva arbetet med att utveckla elevernas sociala förmåga.
Effektmål:
1. Undervisningsresultat
Andelen elever som lämnar gymnasieskolan och har uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier skall uppgå till minst föregående års resultat
2. Högskoleövergångar
Andelen elever som lämnar gymnasieskolan och övergår till högskolan (inom tre år efter gymnasieskolan) skall på Gotland uppgå till minst riksgenomsnittet.
3. Elevernas bedömning av verksamheten
Eleverna i gymnasieskolans år 2 skall ge verksamheten ett sammanfattande omdöme som uppgår till minst 3,1 på en 5-gradig skala
4. Särskilda stödåtgärder
Alla elever som behöver särskilda stödåtgärder i sin utveckling skall ha ett individuellt utformat
åtgärdsprogram inom två månader efter att behovet konstaterats.


KomVux
Uppföljningar:
A. Eleverna skall i berörda kurser genomföra Skolverkets kursprov i Svenska B, Matematik A och Engelska A och resultatet redovisas årligen.
B. Kursvärdering skall ske vid terminsslut genom elevenkäter som bygger på Skolverkets kvalitetsindikatorer .
Effektmål:
Undervisningsresultat
1. Andelen kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadskurser som under läsåret slutfört kurs skall uppgå till minst riksgenomsnittet.

Extern Vuxenutbildning
Uppföljningar:
A. Former för att följa upp den externa vuxenutbildningen skall utarbetas.


Särskolan
Uppföljning:
A. Enkät som belyser vårdnadshavarnas uppfattning skall genomföras varje år
B. Enkät som belyser elevernas uppfattning skall genomföras varje år
Effektmål:
Vårdnadshavarnas uppfattning
1. Andelen vårdnadshavare som ger verksamheten ett sammanfattande omdöme som uppgår till minst 3 på en 4-gradig skala skall uppgå till minst föregående års nivå. Ingen skall ge omdömet 1.


Kulturskolan
Uppföljningar:
A. Eleverna skall årligen i en enkät avge omdöme om verksamheten.
B. Statistik som redovisar elevantal, antal elever i kö samt fördelningen av elever på gruppundervisning resp enskild undervisning skall redovisas terminsvis.
Effektmål:
Elevernas bedömning av verksamheten
1. Andelen av Kulturskolans elever som ger verksamheten ett sammanfattande omdöme som uppgår till minst 3 på en 4-gradig skala skall uppgå till minst föregående års resultat. Ingen skall ge omdömet 1.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ovanstående uppföljningar och effektmål fastställs för läsåret 2004/05: