BUN § 28

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14510

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 28
Strukturerade föräldranätverk under professionell ledning

Kommunstyrelsen uppdrog i maj åt ledningskontoret att tillsammans med BUF, KFF och GVO att sammanställa pågående insatser och utarbeta förslag till förebyggande åtgärder för barn och ungdomar samt föräldrar. Den utredning som behandlat uppdraget har föreslagit en rad åtgärder, bland annat nedanstående projekt som syftar till att lämna stöd till föräldrar i deras föräldraroll.

Barnnätverket på Gotland har initierat ett utvecklingsarbete i syfte att lansera en utvärderad metod på Gotland. I Barnnätverket ingår cheferna för BUF:s resursavdelning, särskolan, individ- och familjeomsorgen, omsorg om funktionshindrade, habiliterings- och rehabiliteringsenheten, barn- och ungdomspsykiatrin, folktandvården, barnhälsovården, barn- och ungdomskliniken, ungdomsmottagningen, folkhälsoteamet samt skolöverläkaren. Deltagarna i den planerade utbildningen kommer från BUF och GVO/IFO.

Projektet
Metoden kallas COPE (The Community Parent Education Program). Såväl internationella som svenska utvärderingar visar att metoden har positiva effekter. Metoden är pedagogisk, bygger på föräldrakurser i barnets närmiljö, är frivillig och riktar sig till föräldrar med barn 3 – 12 år. Målgruppen är föräldrar med svårhanterliga barn.

En gruppledarutbildning planeras, vilken skall vända sig till 7-8 medarbetare inom BUF och GVO/IFO. Ansatsen är att genomföra en pilotgrupp under hösten 2004. I nuläget utgår planeringen från erfarenheterna av hur stödgrupper för barn organiserats inom Tryggve-nätverket, dvs att planeringen sker inom ramen för arbetstid, samt att fortbildning och handledning sker gemensamt och att nätverket samordnas av en av gruppledarna.

De direkta kurskostnaderna under 2004 bestrids från LK:s folkhälsobudget samt av berörd förvaltning. I det fortsatta arbetet krävs verksamhetsmedel, bl a för att marknadsföra föräldrakurserna. Visst utrymme för sådana kostnader under pilotkursen finns inom LK:s folkhälsobudget. Inför framtida kurser måste en aktivitetsbudget göras, som även inrymmer ev. handledningskostnader. Gruppledarskapet förutsätts skötas inom befintliga verksamhetsbudgetar.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Redovisningen överlämnas med godkännande till kommunstyrelsen