BUN § 25

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14494

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 25
Samverkansavtal för fritidsgården i Vibble

Dnr. 2004/027-61
I oktober 2001 beslutade Barn- och Utbildningsnämnden att ett tvåårigt försök skulle genomföras med att låta Kultur- och Fritidsförvaltningen driva fritidshemsverksamhet från skolår 3-5 på fritidsgården i Vibble, även kallad Munthes villa. Försöket skulle bedrivas under två år, därefter utvärderas och beslut skulle fattas om samarbetet skull fortsätta eller avbrytas. Tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningens personal genomfördes i november 2003 en diskussionsutvärdering runt fritidshemsverksamheten vid ”Munthes villa”. I utvärderingen anförs bl a:

Två års drift av storbarnsfritids verksamhet kan sammanfattas med att det varit positivt men att det inte i alla delar har blivit som det varit tänkt. För fritidsgården har det varit viktigt att kunna se att man kan använda personalen på ett mer flexibelt sätt, där fritidsledare och fritidspersonalen har en flexibilitet i sitt schema som möjliggör att växla i arbetsuppgifter och med det få bättre arbetsschema. På grund av händelser kring fritidsgårdens organisation och fritidspersonalens uppbundenhet i skolan har det varit svårt att få till detta. Att arbeta för en personalgrupp för båda verksamheten är en prioriterad fråga för kommande period.
En förväntad ekonomisk besparing samtidigt som resurserna används mer effektivt och med det möjliggör en utökning av möjliga resurser tror vi har gett positiva resultat.

Rektorerna Ingemar Andersson och Stig Nilsson samt avdelningschef Arne Grau-Amnér vid KFF anser att verksamheten har varit till gagn både för skolbarnsomsorgen och fritidsgårdsverksamheten och föreslår därför att Barn- och Utbildningsnämnden förlänger samarbetet mellan Västerhejde rektorsområden och Kultur- och Fritidsförvaltningen under tiden 2004-01-01 t o m 2008-12-31.

Ärendet har varit föremål för samverkan med berörda fackliga organisationer.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN medger förlängning av samarbetet mellan KFF och BUF kring skolbarnsomsorg och fritidsgård i Västerhejde under tiden 2004-01-01 t o m 2008-12-31