BUN § 26

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14493

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 26
Kvalitetsredovisning 2003 (Skolverket)

Kommunerna skall till Skolverket inge en samlad kvalitetsredovisning för skolverksamheten under det gångna verksamhetsåret. Kvalitetsredovisningen omfattar bl a nyckeltal och uppföljningar enligt de uppföljningar som beslutats av BUN i samband med effektmålen. I redovisningen upptas också planerade åtgärder för utveckling av skolverksamheten i syfte att förbättra måluppfyllelsen.

Redovisningen visar bl a följande:

Förskoleverksamhet och grundskola:
a. 91% av de elever som gått skolår 9 läsåret 2002/03 är behöriga till gymnasieskolan vilket är en ökning från föregående år och överstiger riksgenomsnittet

b. Eleverna i skolår 5 och 8 ger verksamheten ett högre sammanfattande omdöme än föregående läsår.

c. Föräldrar med barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ger både kommunens verksamhet och verksamheten för det egna barnet ett högre omdöme än i enkäten 2002.


Gymnasieskola:
a. Andelen elever som fått slutbetyg och grundläggande behörighet för högskolestudier ligger över riksgenomsnittet

b. Andelen 20-åringar folkbokförda i kommunen med grundläggande behörighet har ökat och ligger över riksgenomsnittet

c. Andelen med grundläggande behörighet för gymnasieskolan har ökat på APU-programmen för elever som avslutat sin utbildning (elever som saknar slutbetyg/avgångsbetyg men har samlat betygsdokument ingår)

d. Andelen elever med slutbetyg och minst betyget G i kärnämneskurserna Sv, Ma och En ligger på riksgenomsnittet på NV- TK- SP och över riksgenomsnittet på övriga nationella program

e. Andelen elever på APU-program som använt 4 år för att slutföra sina studier har ökat, men minskat på övriga program

f. Andelen elever som slutfört sin gymnasieutbildning har ökat

g. Gotländska elever byter i något större utsträckning studieväg än elever i övriga riket

h. Gotland har en lägre andel elever inskrivna på Individuella program än riket i övrigt

i. Andelen gotländska elever som övergår till högskolan inom 3 år har minskat och Gotland ligger långt under genomsnittet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer den samlade kvalitetsredovisningen.