Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-tn@gotland.se

Upplysning busstider
ResRobot
Telefon: 0498-269000, knappval 5 (tillfälligt nummer)
Telefontid: måndag-fredag klockan 8-12, 13-17

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby
Busstationen är bemannad måndag-fredag klockan 8-12, 13-17

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förseningsersättning i kollektivtrafiken

Varje år utförs ca 900.000 resor i kollektivtrafiken på Gotland. Vår ambition är att du som reser med oss ska vara nöjd och känna att du kan lita på kollektivtrafiken varje gång du reser med den.

Av olika anledningar kan det tyvärr uppstå störningar i trafiken som leder till förseningar. I sådana fall har du enligt lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter, rätt till förseningsersättning om du på grund av förseningar i busstrafiken blir försenad mer än 20 minuter.

Förseningsersättningen innefattar tre delar:

 • Du skall tryggt och säkert kunna förbereda din resa. Information om linjer, turer, tider, resdagar och taxor finns i busstidtabeller, trafikupplysning på tfn 0498-269000, knappval 5, måndag-fredag kontorstid och på regionens hemsida www.gotland.se/kollektivtrafiken. Planerade förändringar i trafiken ges via annonser i lokalpressen och på hemsidan minst tre dygn före tidtabellsförändring.
 • Du skall tryggt och säkert kunna genomföra din resa. Skyltning på busstationen och på bussarna skall vara tydliga.
  Avgång: Din resa ska påbörjas på den tid du blivit informerad om.
  Information: Om du behöver veta mer om resan under färden skall föraren kunna ge information.
  Ankomst: resan skall avslutas på den tid som framgår av informationen.
 • Du har rätt till kompensation Om du blir mer än 20 minuter försenad till resmålet på grund av förseningar i busstrafiken eller fel i regionens information och det inte finns alternativa resmöjligheter med kollektivtrafikens bussar har du rätt till kompensation med:
  • 50 procent av biljettpriset om förseningen uppgår till mer än 20 minuter.
  • 75 procent av biljettpriset om förseningen uppgår till mer än 40 minuter.
  • 100 procent av biljettpriset om förseningen uppgår till mer än 60 minuter.

Ersättning för annan transport vid befarad försening

Om det finns skälig anledning att anta att en resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad har resenären rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport för att nå resans slutdestination. Detta gäller även om det inte har ingåtts ett avtal om transport för den resa som befaras bli försenad, om resenären särskilt har inrättat sig efter den transporten.

Om resenären inte har betalat för resan avräknas den kostnad som resenären skulle ha haft om denne betalat för resan.

Högsta ersättningen enligt denna paragraf är 1/40 av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle ha avslutats.

Ersättning för privatbil utgår enligt Skatteverkets norm för skattefri ersättning.

Önskar du ersättning

När du begär ersättning görs en bedömning om rätt till ersättning skall utgå utifrån störningar i trafiken, eventuella brister i informationen och din berättelse om varför du blev mer än 20 minuter försenad.

Begäran om förseningsersättning ska inkomma i skälig tid, senast två månader efter händelsen. I enskilda fall kan det vara mer än två månader.

Anmälan görs lämpligast med vår blankett eller e-tjänst.

Reklamation

Resenärens rätt till återköp av periodkort

Resenären får frånträda avtalet om köp av en periodbiljett om Region Gotlands trafikutbud ändras efter köpet, på så sätt att det avviker från vad resenären med fog har kunnat förutsätta vid köpet, och avvikelsen är av väsentlig betydelse för resenären.

Om resenären frånträder avtalet om köp av en periodbiljett har resenären rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet.