Kontakt

Bostadsanpassning
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Bo Svensson
Bostadsingenjör
Telefon: 0498-26 92 62
E-post: bo.svensson02@gotland.se

Bibbi Eklund
Bostadsingenjör
Telefon: 0498-26 92 63
E-post: bibbi.eklund@gotland.se

Yvonne Funk
Assistent
Telefon: 0498-26 92 60
E-post: yvonne.funk@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bostadsanpassning

Ansökan
Tag kontakt med Region Gotlands bostadsanpassningsenhet när du börjar planera för anpassning av din bostad. Här får du information och hjälp med ansökningshandlingar och praktiska lösningar.

Ofta behöver din ansökan kompletteras med andra handlingar. Tillsammans med ansökan bifogas ett intyg som styrker behovet av bostadsanpassning. Intyget ska vara utfärdat av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig.

Ansökan ställs till:
Region Gotland
Bostadsanpassningsenheten
621 81 VISBY


Vad kan bidrag ges till?

Bidrag till bostadsanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar det dagliga livet i hemmet för en person med funktionsnedsättning. Det kan handla om att förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygien, laga mat och äta samt ta sig in och ur bostaden.

Bidrag till bostadsanpassning lämnas inte om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning, och det ges endast till anpassning av bostadens fasta funktioner. Det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och en varaktig funktionsnedsättning.

 

Vem kan ansöka?
Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.


Beslut
Region Gotland beslutar om bidraget enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslutet går att överklaga.

 

Utbetalning
Bostadsanpassningsbidraget betalas ut när anpassningen är färdig.