BUN § 16

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14030

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-03-31

BUN § 16
Månadsuppföljning

Månadsrapporten för februari pekar mot ett samlat underskott om ca 12,5 mkr i årsresultat 2004. En rad åtgärder planeras inom förvaltningen i syfte att uppnå budgetbalans, men trots detta bedöms det ekonomiska läget som kritiskt och att det kommer att krävas ytterligare besparingar under året.

Budgetprognosen föredrogs av förvaltningschef Lars Danielson och ekonomichef Elisabeth Österdahl. Rektorerna Anna-Lena Ahnell, Christer Söderström, Gudrun Lindbom, Örjan Grimlund, Gunnar Smitterberg, Nils-Göran Gottlander, Monica Eriksson samt Tina Löttiger redovisade de olika åtgärder som vidtagits och som planeras inom resp skolområde.

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. 1. Resp verksamhetsansvarig ges i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder att så långt möjligt minimera sina egna kostnader och därmed bidra till nämndens balanskrav.

    2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att i nära samarbete med BUNs arbetsutskott därutöver skyndsamt besluta, alt föreslå (jmf delegationsordningen) förvaltningsövergripande åtgärder i syfte att uppnå nämndens balanskrav.