BUN § 17

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14029

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-03-31

BUN § 17
Budget 2005 och flerårsplan 2005-2009

Drift- och investeringsbudget
Förvaltningschefen Lars Danielson och ekonomiavdelningen tillsammans med övriga avdelningschefer inom BUF har utarbetat ett underlag för BUNs behandling av budget 2005 och flerårsplan 2005-2009. Vid budgetberedningen 2004-03-17—18 hade arbetsutskottet lämnats en bakgrundsbild av de allmänna förutsättningarna med återkoppling till aktuell skolplan och till verksamhetsbeskrivningar enligt Årsredovisning 2003 (BUN § 2004/14). Arbetsutskottet hade i samband med budgetberedningen givit förvaltningen vissa utredningsuppdrag, vilka redovisades vid BUN-sammanträdet.

Strukturella besparingar
Förvaltningschef Lars Danielson rapporterade om den pågående planeringen för att tillmötesgå kravet på strukturella besparingar. Följande områden är föremål för särskilda utredningar:

1. Lokaler/städkostnader/hyror
2. BUFs ledningsorganisation
3. ”Fenomenalen”
4. Kostverksamheten
5. Rehab/anpassning
6. Kulturskolans verksamhet (med motsvarande kompensation från Wärnersson-pengar)

Brittis Benzler föreslog BUN att godkänna inriktningen av planeringen p 1-5 ovan.

Brittis Benzler föreslog vidare att även punkt 6, Kulturskolans verksamhet, skall omfattas av inriktningen för strukturella besparingar. Ledamoten Solveig Artsman yrkade avslag på Brittis Benzlers förslag. Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Brittis Benzlers förslag röstar Ja, den som vill stödja Solveig Artsmans förslag röstar Nej; vinner Ja har BUN beslutat bifalla Brittis Benzlers förslag. Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja, 5 ledamöter Nej och 1 ledamot avstod. Följande ledamöter röstade Ja: Eric Martell, Barbro Ekström-Klang, Göran Ohlsson, Ylva Simander, Nils Jakobsson, Jan-Håkan Lindqvist samt Brittis Benzler. Följande ledamöter röstade Nej: Gösta Hult, Björn Dahlström, Solveig Artsman, Peter Melander samt Arne Eklund. Jan Lindell avstod från att rösta. BUN hade sålunda beslutat att Kulturskolans verksamhet skall omfattas av inriktningen för strukturella besparingar

Länk till Tabeller över Investerings- och driftsbudget>>>

Barn- och utbildingsnämndens beslut

 1. Drift- och investeringsbudget
  1. BUN upptar drift- och investeringskostnader för år 2005 samt flerårsplan 2005-2009 enligt bifogade sammanställning.

  2. Frågan om skolorganisation i Träkumla/Stenkumla skolor samt Hejde skola skall behandlas vid BUN-sammanträdet 2004-05-05.

  Strukturella besparingar
  3. Förvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag till strukturella besparingar omfattande 10 mkr (hittills redovisade åtgärder omfattar ca 5 mkr). BUN godkänner att planeringen för de strukturella besparingarna inom BUF ges följande inriktning:
  1. Lokaler/städkostnader/hyror
  2. BUFs ledningsorganisation
  3. ”Fenomenalen”
  4. Kostverksamheten
  5. Rehab/anpassning
  6. Kulturskolans verksamhet

  Reservation.
  Solveig Artsman, Gösta Hult, Björn Dahlström, Peter Melander och Arne Eklund reserverade sig mot beslutet att inriktningen även skall omfatta Kulturskolans verksamhet