BUN § 18

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14028

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-03-31

BUN § 18
Verksamhetsidé och inriktningsmål

Skolplan Gotland 2003-2006, som antagits av kommunfullmäktige, beskriver kommunens ansvar för genomförande och långsiktig planering av förskole- och skolfrågor.

Verksamhetsidé – ledstjärna som den uttrycks i Skolplanen:
Verksamheten skall vara till nytta och glädje för alla barn, elever och vuxenstuderande.
Den skall präglas av delaktighet, respekt och kvalitet där allas lika värde, rätt till kunskap och egen utveckling skall stå i centrum.

Inriktningsmål
Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet på Gotland skall utmärkas av en lär- och arbetsmiljö som stödjer hälsa hos barn och vuxna.

Lust att lära
Det innebär att…
– barn, elever och vuxenstuderande får goda kunskaper och färdigheter utifrån sina egna förutsättningar. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma och bistå barn och elever i behov av särskilt stöd.
– språket, den språkliga medvetenheten och god läsförmåga utgör prioriterade utvecklingsområden
– barn, elever och vuxenstuderande utvecklar sin fantasi, nyfikenhet och lust att skapa och engagemang i kulturella aktiviteter.
– barn, elever och vuxenstuderande engagerar sig i närsamhället och internationellt i omvärlden.
– förskolans pedagogik, med leken som grund för barnens lärande, ska påverka skolans arbete med eleverna i de lägre åldrarna.
– entreprenörskap och företagsamhet stimuleras för samverkan mellan skola och arbetsliv och samhälle

Inflytande och ansvar
Det innebär att…
– barn, elever, vuxenstuderande och föräldrar skall ha god kännedom om förskolans och skolans uppdrag och värdegrund samt läroplanens mål.
– barn, elever och vuxenstuderande skall successivt utöva ett allt större inflytande och ansvar för sin utbildning och sin dagliga miljö
– det finns elevråd, skolråd och andra formella samverkansformer
– aktivt arbeta för jämställdhet.

Trygghet och hälsa
Det innebär att…
– det råder trivsel, trygghet och goda relationer mellan barn, elever och vuxna.
– barn och elever utvecklar sin sociala förmåga och lär sig möta andra med respekt och empati.
– förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och skolan stimulerar barn och unga till rörelse och utevistelse.
– det bedrivs fortlöpande verksamhets- och ämnesövergripande arbete med kunskap om hälsa, existentiella frågor, ANT(alkohol-narkotika-tobak), sexualitet och samlevnad, fysisk aktivitet och mat.

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. Skolplanens innehåll enligt ovan skall gälla som BUNs verksamhetsidé och inriktningsmål.
    Beslutet delges kommunstyrelsen.