BUN § 19

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14027

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-03-31

BUN § 19
Redovisning av förväntade intäkter och Fartygsinriktningens budget

Gymnasiechef Alf Nilsson har i samband med årsredovisningen 2003 redovisat budgetutfall beträffande Christopher Polhemsgymnasiet för år 2003. Resultatet för denna gymnasieskola uppgår år 2003 till –5 071 tkr. Gymnasiechef Alf Nilsson och rektor Jan Wallner rapporterade vid arbetsutskottets sammanträde 2004?03?03 om åtgärder som vidtagits 2003 och planerade åtgärder för år 2004.

Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde 2004?03?03 (Au § 2003/15) bl a att ge gymnasiechefen i uppdrag att vid BUNs au 2004-03-17—18 redovisa detaljbudget för EN-programmet 2004, samt Christopher Polhemsgymnasiets intäktsbudget.

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. Ärendet skall behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2004-04-21 och BUN-sammanträdet 2004-05-05.