BUN § 22

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14024

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-03-31

BUN § 22
Byte mellan kommunala skolor

Inom grundskolan sker på Gotland stora elevminskningar under de närmaste åren, vilket innebär stora påfrestningar på de skolor där elevantalet minskar då dessa skolor samtidigt förlorar intäkter i form av elevbidrag. Elevens rätt att välja skola framgår av Skollagens 4 Kap 6 §:

Vid fördelningen av elever på olika skolor skall kommunen beakta vårdnadshavares önskemål om att deras barn skall tas emot vid en viss skola så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts eller att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Lag (1993:800).

Brittis Benzler föreslog att förvaltningen ges i uppdrag att utforma kompletterande och preciserade riktlinjer för hur elevpengen fördelas i de fall då elever byter mellan kommunala skolor.

Ledamoten Solveig Artsman yrkade avslag på Brittis Benzlers förslag.

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att utforma kompletterande och preciserade riktlinjer för hur elevpengen fördelas i de fall då elever byter mellan kommunala skolor.