§ 24

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14022

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-03-31

§ 24
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden
1. Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.


Anmälningsärenden

1. 04-02-01 Skrivelse från Nätverket för kommunala friskolor ?Erbjudande att delta i kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom ett nybildat nätverk för Kommunala Friskolor

2. 04-02-12 Uppgifter på kö och volymtimmar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2004-02-12

3. 04-02-16 Skrivelse från lärare på Handels och administrationsprogrammet Elfrida André gymnasiet ang Den virtuella mötesplatsen LunarStorm. Dnr BUN 2004/023-64

4. 04-02-16 Skrivelse från bitr rektor Lars Åkerlund ?Konsekvensbeskrivning utifrån tilldelad budget Holkens förskola Klintehamn för år 2004?. Dnr BUN 2003/044-04

5. 04-02-17 Påminnelse från Svenska musikrådet Årets Musik och Kulturskola 2004 och Årets projekt.

6. 04-02-19 Skrivelse från Vägverket Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Dnr BUN 2003/030-53

7. 04-02-19 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens au Tillämpningsföreskrifter för avgiftsbefrielse i kollektivtrafik för ungdomar. Dnr BUN 2003/047-50

8. 04-02-20 Skrivelse från Svenska kommunförbundet ?JO-anmälan ang misstanke om brott mot kommunallagens jävsregler.

9. 04-02-24 Mail från Arne Eklund ang BUN-mötet i Kräklingbo skola.

10. 04-02-24 Skrivelse från Skolverket ang Tillsyn av simkunnighet mm.

11. 04-02-27 Skrivelse från Närs handelsförening ICA nära ang ev nedläggning av När skola. Dnr BUN 2002/098-63

12. 04-02-27 Skolverkets nyhetsbrev nummer 2 februari 2004-03-15

13. 04-02-28 Rapport från Utbildningsdepartementet Utbildning i Europa en rapport om utbildning i Sverige och de gemensamma europeiska målen

14. 04-03-01 Protokollsutdrag från Kuf § 7 ang Motion Sexuella trakasserier och jämställdhet i skolan. Dnr BUN 2003/001-60

15. 04-03-04 Ansökan till skolverket ang bidrag för genom förande av sommarkurser i naturvetenskap och teknik för flickor. Dnr BUN 2004/030-60

16. 04-03-04 Skrivelse från Centerkvinnorna i Levide-Gerum och Levide-Gerum centeravdelning ang ev nedläggning av Fardhem skola. Dnr BUN 2002/098-63

17. 04-03-04 Diplom till Barn- och utbildningsförvaltningen från RHS för aktivt deltagande och stöd i hem och skolans kampanj mot mobbning i skolorna.

18. 04-03-04 Mail från IFAU (Institutet för arbetsmarknads politiska utvärdering ) Den svenska skolan effektiv och jämlik

19. 04-03-04 Cirkulär från Svenska Kommunförbundet Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram 2004-2006

20. 04-03-04 Skrift från Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling IT och lärande.

21. 04-03-08 Skrivelse från Donnersgymnasiet ang Programpeng. Dnr BUN 2003/063-64

22. 04-03-09 Inbjudan och anteckningar från möte mellan BUN, BUF och kyrkan om ett samarbetsprojekt mellan kyrkan och skolan. Försöksverksamhet kommer att genomföras under 2004.

23. 04-03-10 Rapport över utförda företagshälsovårdstjänster av AB Previa perioden 2004-01-01 - 2004-02-29

24. 04-03-10 Folksams erbjudande om boken Vår trygghet 2004.

25. 04-03-16 Skrivelse från Skolverket ang Ärende om skolsituation för grundskoleelev på Norrbackaskolan Gotlands kommun. Dnr BUN 2004/020-063

26. 04-03-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2004-02-26 Ks § 28 ?Hälso- och sjukvårdsnämndens och social- och omsorgsnämndens lokalbehov. Utredning om lokalförsörjning. Dnr KS 2003/0513-25, KS 2003/0537-29, KS 2004/0094-04.

27. 04-03-17 Skrivelse/påminnelse från Sveriges utbildningsradio ang samordnare för 1000 vägar till kunskap kampanj för flexibelt lärande.. Dnr BUN 2004/038-65

28. 04-03-17 Statistiska centralbyrån (SCB) skrivelse ang komplettering av uppgifter om planerade studievägar läsåret 2004/2005 i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux. Dnr BUN 2003/122-64

29. 04-03-17 Skrivelse från lärare vid S:t Hansskolan ?För vem är världsarvet? ang ev nedläggning av S:t Hansskolan. Dnr BUN 2003/044-04

30. 04-03-17 Öppet brev från personalen på Romaskolan till ledamöter inom BUN ang konsekvenser vid nedskärning inmo romaskolans högstadium fr o m läsåret 2004/05. Dnr 2003/044-04

31. 04-03-18 Tack från Birgitta Munthe Stenkyrka skolan för uppvaktningen i samband med hennes pensionsavgång

32. 04-03-19 Protokoll från Centrala samverkanskommittén 2004-02-25

33. 04-03-23 Rektor Jan Boströms svar på enkät från Skolverket ang Vuxenutbildning verksamhetsåret 2004

34. 04-03-23 Skrivelse från rektor Håkan Nilsson till Länsstyrelsen och tekniska nämnden ang Hastighetsbegränsning vid Vänge och Kräklingbo skolor?

35. 04-03-26 Skrivelse från Skolverket ang Uppföljning av ärende angående skolsituation för grundskolelev i Gotlands kommun. Dnr BUN 2003/073-63

36. 04-03-29 Inbjudan från ledningskontoret till seminarium 28 april om jämställdhetsarbete i Växjö kommun.

37. 04-03-29 Gotlands kommuns svar på Skolverkets frågeformulär ang elevers simkunnighet. Dnr 2004/006-60

38. 04-03-29 Inbjudan till Studieupptakt 21 april 2004; RSMH och HSO Gotland.

39. 04-03-29 Inbjudan från Dalarnas kommunförbund till aktuell Skolorientering i Avesta 14-16 juni 2004.

Barn- och utbildingsnämndens beslut