Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Överklaga beslut inom skolan

Myndighetsbeslut som fattas av barn- och utbildningsnämnden eller tjänstemän i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kan i många fall överklagas. Olika ärenden överklagas på olika sätt. I skollagens (Skollag 2010:800) kapitel 28 finns alla beslut som kan överklagas till förvaltningsdomstol eller överklagandenämnd.

Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär innebär att beslutet bara kan överklagas av den som beslutet angår och om beslutet gått honom eller henne emot. Beslutet kan överklagas inom 3 veckor från att den som berörs fick del av beslutet. Överklagan skickas till barn- och utbildningsnämnden som först prövar om ärendet kan ändras och om det inkommit i rätt tid. Om beslutet inte ändras skickas det vidare till förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten men för att kammarrätten ska pröva frågan krävs att den som överklagar får prövningstillstånd.

Skolväsendets överklagandenämnd
Vissa beslut enligt skollagen ska överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas vidare till högre instans.

Att hantera ett överklagande
Om ett överklagande inkommer prövas först om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet inte avvisas som för sent inkommet ska överklagandet och övriga handlingar samt myndighetens yttrande skickas direkt till förvaltningsrätten eller överklagandenämnden.

I yttrandet ska myndigheten ta ställning till vad som står i överklagandet och om myndigheten står fast vid beslutet.

Exempel på handlingar som ska skickas med:

• Överklagandet
• Det överklagade beslutet
• Myndighetens yttrande i ärendet
• Ansökan och eventuella bilagor
• Övriga handlingar i ärendet (till exempel utlåtanden, utredningar och intyg)

Omprövning
Myndigheten kan i vissa fall, efter att överklagandet kommit in, ändra beslutet såsom den klagande begär. I sådana fall blir det inget överklagande och några handlingar behöver inte skickas till nämnden.

Laglighetsbesvär
Beslut som inte överklagas med förvaltningsbesvär eller till överklagandenämnden kan överklagas genom laglighetsprövning (10 kap. 1 § kommunallagen (1991:900)). Laglighetsprövning innebär enbart en prövning av ett besluts laglighet och rätt att överklaga har den som är medlem i kommunen. Vid laglighetsprövning skickas överklagandet direkt till förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten kan endast upphäva ett beslut, inte ersätta det med ett nytt beslut.

Förvaltningsrätten prövar

• Om beslutet har tillkommit i laga ordning
• Om beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
• Om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
• Om beslutet stridet mot lag eller annan författning (KL 10:8)

Avvisa överklagande
Om ett överklagande inkommer för sent, det vill säga mer än tre veckor efter att den klagande fick del av beslutet, ska överklagandet avvisas. Den klagande ska få ett beslut och har möjlighet att överklaga på samma sätt som vid grundbeslutet.