Kontakt

Kollektivtrafikenheten
Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: kollektivtrafik@gotland.se

Kundtjänst
Telefon: 0498-269000, knappval 5
Telefontid: måndag-fredag klockan 7-17
Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby

Upplysning om busstider
ResRobot

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillämpningsföreskrifter för avgiftsbefrielse i kollektivtrafiken för ungdomar

1. Avgiftsbefrielse

Resor

 1. Avgiftsbefrielsen gäller för barn och ungdomar som är folkbokförda på Gotland i alla turer inom kollektivtrafikens linjetrafik med buss under nedanstående tid i landsbygdstrafiken. Avgiftsbefrielsen gäller dock inte för resor inom stadstrafiken och närtrafiken. Avgiftsbefrielsen gäller till och med den 30 juni det år man fyller 20 år.

  Tider
 2. Avgiftsbefrielsen gäller hela året.

2. Busskort/färdbevis

 1. Barn under 7 år bör resa i vuxens sällskap. Övriga resande skall uppvisa busskort (färdbevis) och skall vid tveksamma fall vara beredda att styrka sin ålder med annan ID-handling. Busskortet skall vara numrerat så att det kan kopplas till ägaren. Kortet skall viseras i biljettmaskin (för uppföljning, statistik m m). Kortet är personligt och får ej överlåtas.
   
 2. Resande som inte kan uppvisa giltigt busskort skall vid resa erlägga avgift enligt kollektivtrafikens taxa. (Gäller ej för grundskoleelever vid skolskjutsning till skolan)
   
 3. Ungdomar ansöker om busskort vid teknikförvaltningen.
  Förkommet kort eller kort som missköts så att det inte kan avläsas i biljettmaskinen ersätts med nytt kort  som kan köpas på busstationen för 100 kronor. Kort kan också beställas från teknikförvaltningen till en kostnad av 100 kronor.
   
 4. Föräldrar kan begära att busskort inte skall utlämnas till deras barn.

3. Förbeställning (landsbygdstrafiken och tätortstrafiken i Visby)

 1. Förskolegrupp eller skolklass som önskar resa med kollektivtrafikens turer i landsbygdstrafiken måste anmäla resan vid teknikförvaltningens kundtjänst, tel. 0498-26 90 00, knappval 5. Inga extra bussar sätts in för dessa resor. Resorna görs i mån av plats i ordinarie fordon. Om ytterligare bussar erfordras debiteras dessa beställaren. Region Gotlands rekvisitionsblankett används som resehandling.
   
 2. Förskolegrupper eller skolklasser som önskar resa med kollektivtrafiken turer i tätortstrafiken i Visby måste anmäla resan vid teknikförvaltningens kundtjänst, tel. 0498-26 90 00, knappval 5. Inga extrabussar sätts in för dessa resor. Resorna görs i mån av plats. När en klass åker i stadstrafiken betalar läraren för alla elever inklusive sig själv med reskassakort.

4. Förstärkningsbussar

Om antalet passagerare som önskar följa med bussen överstiger det passagerarantal som bussen kan ta sätts förstärkningsbussar in enligt tidigare gällande principer, t ex beträffande turer som ingår i skolornas skolskjutssystem. För bussar som normalt inte förstärks kan de resande som reser avgiftsfritt hänvisas till senare tur, om ny avgång sker inom 2 timmar enligt turlista.

5. Skolskjutsregler

Avgiftsbefrielse gäller för ungdomar som reser med kollektivtrafiken, oberoende av skolans avståndsregler.

6. Missbruk

Om den resande missköter sig på bussen eller inte hanterar busskortet enligt gällande regler kan kortet dras in.