Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bassängbad

Vattnet i bassängbad måste renas från smuts, partiklar och bakterier. Det behövs väl utformade kontrollrutiner för att säkerställa en god badvattenkvalitet. 

Anmälningsplikt

Bassängbad som upplåts till allmänheten eller som används av många människor  ska anmälas till Enhet miljö- och hälsoskydd, som kan ge råd eller begära förändringar i samband med anmälan. Anledningen till anmälningsplikten är att smitta och sjukdom kan spridas till badgäster om skötseln fungerar bristfälligt. 

Tillsyn

Anmälningspliktiga verksamheter tilldelas en årlig tillsynstid. Tillsynen innebär en kontroll av verksamhetens rutiner och egenkontroll, samt att verksamheterna i samband med detta kan få stöd och vägledning. Anmälan och tillsyn av verksamheten är förknippade med en avgift enligt gällande taxa.

Egenkontroll

Egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga eller åtgärda negativ påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen ska även säkerställa att verksamheten följer de lagkrav som finns. Kravet om egenkontroll gäller alla verksamheter (26 kap. 19 § miljöbalken). För anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Rätt skött ska inte ett bassängbad innebära någon hälsorisk. Det är viktigt att det finns rutiner för att regelbundet kontrollera badvattnets kvalitet, att reningssystemet är korrekt dimensionerat, och att dosering av desinfektionsmedel ligger på en lagom nivå. Personalen som sköter den dagliga driften måste ha tillräcklig kunskap om de faktorer som påverkar vattenkvaliteten. Anläggningen måste också rengöras och underhållas och de badande informeras om vikten av en god hygien.