BUN § 97

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12399

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 97
Internbudget 2004

Dnr 2003/044-04
Förvaltningschef Lars Danielson och Ekonomichef Elisabeth Österdahl redovisade förslag till internbudget för år 2003.

Driftbudget.
Förslaget redovisar sammanfattande preciseringar av driftbudget och strukturella besparingar enligt BUNs beslut i september 2003. I redovisningen har beaktats reviderade elevtal inom gymnasieskolan samt anpassningar av vissa tidigare beslutade besparingar som ej bedöms kunna infrias under 2004.
Vidare har vissa uppräkningar gjorts utifrån prognostiserat årsresultat 2003 ( ex beträffande intagningskansliet, hyror och måltidskostnader). I förslaget redovisas vissa konsekvenser som följd av BUNs beslut om reviderat elevbidrag och justerade programpengar. Förvaltningschefen framhåller att det råder stora svårigheter att föreslå ett balanserat förslag utan att samtidigt urholka undervisningsresursen samt att underlaget innehåller osäkerheter, bl a avseende:
§ Förskoleverksamheten
§ Skjutsar
§ Förändrad skolorganisation inkl kostorganisation
§ Städkostnader

Investeringsbudget enligt förvaltningens förslag.

Länk till tabell "Investeringsbudget enligt förvaltningens förslag.">>>


Utbyggnad av förskolan i Öja
Ordförande Brittis Benzler yrkade bifall till utbyggnad av förskolan i Öja enligt alternativ D (3,4 mkr).
Ledamoten Gösta Hult yrkade bifall till utbyggnad av förskolan i Öja enligt alternativ B (2,1 mkr). Sedan votering begärts antogs följande voteringsproposition: Den som vill stödja Brittis Benzlers förslag röstar Ja, den som vill stödja Gösta Hults förslag röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat att utbyggnad av förskolan i Öja skall ske enligt alternativ D. Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja och 6 ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Eric Martell, Barbro Ekström-Klang, Göran Ohlsson, Ylva Simander, Nils Jacobsson, Håkan Lindquist samt Brittis Benzler. Följande ledamöter röstade Nej: Gösta Hult, Björn Dahlström, Ursula Jacobsson, Solveig Artsman, Jan Lindell samt Arne Eklund. BUN hade sålunda beslutat att utbyggnad av förskolan i Öja skall ske enligt alternativ D.

Förändring av Kulturskolans inriktning
Arbetsutskottets förslag till internbudget 2004 förutsätter att Kulturskolan förändrar sin inriktning såtillvida att ett belopp om 500 tkr i Kulturskolans budget tillförs genom intäkter från andra källor (t ex grundskola eller Wärnerssonmedel). Ledamoten Solveig Artsman yrkade att Kulturskolans verksamhet inte skall förändras enligt arbetsutskottets förslag. Yrkandet avslogs.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Driftbudget.
  1. BUN antar arbetsutskottets förslag till internbudget. Beslutet innebär
  a. Generell ramminskning
  Samtliga verksamheter inom BUF åläggs en generellt minskad ram om 0,2% av tilldelade medel, motsvarande redovisad brist i budgetförslaget (2,6 mkr).
  b. Förstärkning av elevbidrag.
  Elevbidraget till elever i skolår 7-9 förstärks med ett belopp om 800 kr/elev för år 2004 (Beslutet innebär ändring av BUNs beslut § 2003/78). Medel anvisas ur de s k Wärnerssonpengarna 2004.
  c. Skolbio.
  Projektet Skolbio ges en i vissa avseenden ny organisation, och en avgift om 20 kr/elev får tas ut vid biobesök inom projektet.

  Investeringsbudget.
  1. BUN avsätter följande medel för investeringar 2004:
  Länk till tabell "BUN avsätter följande medel för investeringar 2004">>>
  2. BUN hemställer att TN genomför upphandling av byggnation av förskola på f d A7-området (3 avd) under förutsättning att TN kan påvisa att lokalkostnaderna inte avviker i förhållande till om kommunen genomför byggnationen i egen regi.
  3. övriga delar av investeringsbudgeten 2004 skall behandlas vid arbetsutskottets sammanträde i januari 2004 (beslut i BUN februari 2004)