BUN § 99

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12397

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 99
Förslag till programpeng och modell för tilldelning av resurser till friskolor

Dnr 2003/063-64
BUN beslutade 2003-05-21 i anslutning till frågan om gymnasieskolornas programpeng bl a följande:


1. Ersättningen (programpeng) till fristående gymnasieskolor utgår enligt tabellens kolumn 1 samt för faktiska lokalkostnader för tiden 2003-04-01 – 2003-12-31
2. Resursfördelning (programpeng) till den kommunala gymnasieskolan utgår enligt tabellens kolumn 1 fr o m höstterminens början t o m 2003-12-31.

Förvaltningen har under hösten 2003 haft ett antal överläggningar med företrädare för den fristående gymnasieskolan Donnergymnasiet angående det kommunala bidraget till de olika programmen, bl a vad gäller ersättningen för skolans lokalkostnader.

Arbetsutskottet beslöt 2003-11-05 att bidrag för fristående gymnasieskolors lokalkostnader skall utgå efter samma principer som ersättningen till kommunens gymnasieskolor, beräknat per program och per elev. (Beslutet skall fastställas av BUN) Förvaltningen gavs vid samma tillfälle i uppdrag att redovisa ett fullständigt förslag till ersättning. (Au § 03/78)

Gymnasiechef Alf Nilson har 2003-11-27 redovisat förslag till programpeng för olika program vid gymnasieskolan med utgångspunkt i arbetsutskottets beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN fastställer följande programpeng att gälla för 2004:

  Länk till tabell beslut om programpeng 2004

  2. Bidrag till naturbruksprogrammet på Gotland, inkl lokaler, fastställs i enlighet med det belopp som framgår av Riksprislistan

  3. Den kommunala programpengen är grund för tilldelning av resurser till friskolor och kommunala gymnasieskolor (den programpeng som fastställs för 2004). För friskolor innebär det att beslutet om kompensation för faktiska lokalkostnader ersätts med en modell där tilldelningen för lokaler är den kommunala lokalkostnaden för motsvarande program och per elev.

  4. Övergripande kommunala kostnader läggs till den kommunala prislistan när Gotlands kommun debiterar andra kommuner för elever som går i kommunens gymnasieskolor. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en sådan prislista.

  5. Bidraget till gymnasieskolan skall justeras med hela programpengen, exkl lokaler, två gånger om året. Underlag för justerat bidrag utgörs av förändringen i faktiskt antal årselever jämfört budgeterat antal årselever.