BUN § 100

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12396

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 100
Skolorganisation, grundskolan

Dnr 2002/098-63
Bakgrund
Barn och utbildningsnämnden behandlade 2003-03-25 i samband med budget 2004 och flerårsplan 2004-08 frågan om framtida skolorganisation (BUN § 03/26). BUN fattade bl a beslut om att Halla skola skulle samordnas med Vänge och Dalhems skolor 2005/06.

Förvaltningen gavs vidare i uppdrag att hösten 2003 redovisa förslag till effektivisering i skolorganisationen inom vissa andra områden.

Organisationsöversynen syftar till att långsiktigt skapa en nödvändig anpassning av organisation som ger bästa möjliga förutsättningar för en god pedagogisk verksamhet och utveckling, i en tidsperiod då antalet elever i grundskolan minskar. Av barn- och elevframskrivningen framgår att antalet elever i grundskolan (F-9) mellan läsåren 2003/04 och 2009/10 minskar med ca 500 för nord-östra Gotland, ca 700 för Klinte/Sudret och ca 500 i Visbyområdet. Av utredningen framgår bl a att samordning är möjlig inför ht 2004 av Halla/Vänge/Dalhems skolor samt Hejde/Sanda/Klinteskolan fr o m läsåret 2004/05.

Arbetsutskottet beslöt 2003-11-05 att ge förvaltningen i uppdrag att i dialog med föräldrar och andra intressenter förbereda ärendet angående ev förändringar i skolorganisationen beträffande Halla och Hejde skolor.

BUN hade hållit samrådsmöten för elever, föräldrar och övriga intresserade i Hejde skola 2003-11-17 samt i Halla 2003-11-26.

Arbetsutskottet beslöt 2003-12-03 följande
1. Halla skola: Samordning av Halla/Vänge/Dalhems skolor skall ske 2005/06 enligt BUNs tidigare inriktningsbeslut ( BUN § 2003/26).
2. Hejde skola: Samordning av skolorna är inte aktuell läsåret 2004/05. Frågan om samordning av Hejde/Sanda/Klinteskolan hänskjuts till BUNs budgetberedning mars 2004.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns