BUN § 103

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12393

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 103
Månadsrapport

Dnr 2003/016-04
Förvaltningschef Lars Danielson redovisade aktuell prognos för årsresultat 2003.
Prognosen pekar mot ett underskott om ca 2,7 mkr, motsvarande ca 0,25 % (april: ca 6,6 mkr; maj: ca 3,0 mkr, sept ca 2,3 mkr )

Ledningskontoret hade med anledning av bokslutsprognos i skrivelse 2003-11-28 meddelat följande:
…
Nämnderna skall klara sina resultatkrav enligt den överenskommelse som träffats mellan kommunalråden och förvaltningsledningarna och som beslutats av kommunstyrelsen.

Enligt månadsrapporten för oktober kommer resultatkraven inte att infrias av samtliga nämnder vilket får till följd att kommunens totala resultat riskeras att äventyras.

Med anledning av det uppkomna läget måste samtliga nämnder solidariskt agera för att klara kommunens resultat. Nämnderna skall via sina förvaltningsledningar omedelbart vidta åtgärder för att säkra resultatet.

INKÖP
För de nämnder som ej uppnår resultatkraven skall tydliga och kraftfulla restriktioner införas för inköp av varor och tjänster under december månad. Restriktionerna skall utformas så att de i princip kan likställas vid inköpsstopp. Inköp som inte är absolut nödvändiga för verksamhetens bedrivande får ej ske.

SERVICE UNDER JUL OCH NYÅR
För samtliga nämnder gäller att servicen i verksamheten skall läggas på en lägre nivå så att personalen kan ta ut semester och därmed påverka semesterlöneskuldens förändring.

SEMESTER UNDER JUL OCH NYÅR
För samtliga nämnder gäller att ledighet under jul- och nyårshelgen beviljas endast i form av semester; kompensationsledighet endast när årets semester och sparad semester är uttagen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN godkänner rapporten