BUN § 104

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12392

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 104
Hantering av ekonomiska avvikelser

Dnr 2003/016-04
Kommunfullmäktige hade 2003-03-17 fattat beslut om regler för styrning och kontroll i Gotlands kommun (Kfm §03/61). Av reglerna framgår följande beträffande nämnds hantering av det egna kapitalet:
…
- Huvudprincipen är att nämnd fritt får disponera det egna kapitalet för prioriterade ändamål inom verksamheterna.
Dock ska dispositionen ske med försiktighet så tillvida att nämnden ej binder upp sig för åtaganden eller kostnader på längre sikt än ett år.
- Nämnd beslutar hur det egna kapitalet skall disponeras och vilka verksamheter som skall få ytterligare medel. Motsvarande gäller vid negativt eget kapital som skall täckas inom 2 år. Detta"balanskrav” bör även gälla inom förvaltningarna gentemot resultatenheterna.
- Disposition av eget kapital för finansiering av investeringar får ske med högst 500 tkr per år.
Schablonmässig utfördelning av det egna kapitalet får ej förekomma.
Beslut i nämnd beträffande disposition av eget kapital bör ske vid ett begränsat antal tillfällen per år.
- Efter nämndbeslut om hur det egna kapitalet skall disponeras sker tilläggsbudgetering.
I samband med förhandlingarna om bokslutet bestäms slutgiltigt hur stort belopp som skall tas i anspråk av nämnds eget kapital. Detta belopp kan avvika från tilläggsbudgeterat belopp.

BUN hade 1993 behandlat frågan om överföring av medel utifrån det regelsystem som då gällde (BUN § 93/140).

Arbetsutskottet hade 2003-10-08 beslutat föreslå BUN att upphäva BUNs beslut § 1993/140 samt att ge förvaltningen i uppdrag att revidera tillämpningsföreskrifterna. Förvaltningschef Lars Danielson hade utarbetat förslag till nya tillämpningsföreskrifter för BUN/BUF. Av förslaget framgår bl a följande:
…
2. EKONOMISK ÅTGÄRDSPLAN
De framförhandlade åtgärderna skall vara detaljerade, klart uttalade, ekonomiskt realistiska och mätbara enligt mall, benämnd Ekonomisk åtgärdsplan. Denna är daterad och underskriven av RO, RMO och ev FC. Åtgärdsplanen, som anmäles i BUN, skall följas upp vid månadsuppföljning och återrapporteras till RMO och FC.

Om inte åtgärderna verkställs alt gett önskad effekt inom överenskommen tid, kan FC besluta om ytterligare åtgärder, restriktioner eller i yttersta fall indragande av befogenheter.

3. ÖVERFÖRING AV RESULTAT VID ÅRSBOKSLUT
Om eventuell avvikelse kvarstår för skolområdet vid årsbokslutet, skall särskild utredning angående överföring av resultat göras. FC tillsammans med RMO utreder avvikelserna som ev skall överföras. Därefter formulerar FC ett samlat förslag för hela BUF, som sedan behandlas av BUN. BUNs beslut syftar till att fastställa hur avvikelsen skall påverka nästkommande år.
Eventuell överföring av underskott resp överskott preciseras i beslutet.

Av preciserat överskott överförs 10 %, dock högst 50 000.

Såväl över-, som underskott regleras mot nästkommande års ekonomiska ram

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefens förslag till föreskrifter antas som BUNs riktlinjer i ärendet