BUN § 105

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12391

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-05-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 105
Läs och skrivverkstaden

Dnr 2003/123-69
Barn- och utbildningsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 2002-09-25 frågan om ambition och inriktning för den framtida vuxenutbildningen på Gotland, och vid sammanträdet i oktober frågan om vuxenutbildningens framtida organisation. I den beslutade organisationen ingick projektet ”Läs- och skrivverkstad”, vilket BUN under projekttiden finansierat tillsammans med LO-distriktet, ABF och Folkuniversitetet (ca. 200 kkr om året av statsbidraget till vuxenutbildning).

Efter att projekttiden upphört föreslår gymnasiechef Alf Nilsson att ansvaret för Läs- och skrivverkstaden, (med bibehållen profil), tas över av BUN från 2004-01-01 och blir en del av den grundläggande vuxenutbildningens verksamhet. Samtidigt föreslås att läs- och skrivverkstaden flyttar till lokaler som ligger i anslutning till den grundläggande vuxenutbildningen (A-huset på Komvux tomt). Som ansvarig för läs- och skrivverkstaden föreslås rektor för extern vuxenutbildning.

Ledamoten Solveig Artsman yrkade att upphandling av läs- och skrivhjälp för vuxna sker inom ramen för grundläggande vuxenutbildning. Yrkandet avslogs.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN övertar ansvaret för Läs- och skrivverkstad Gotland med bibehållen profil från 2004-01-01. Läs- och skrivverkstaden skall utgör en del av den grundläggande vuxenutbildningens verksamhet.

    2. BUN fastställer organisation, ansvar, verksamhetsidé och mål enligt redovisade dokument.