BUN § 106

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12390

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 106
Rekvisition av medel för Förberedelseklass

Dnr 2003/042-69
Asylsökande barn har rätt att gå i skola och det är kommunens skyldighet att organisera denna undervisning. Gotlands kommun ställde sig positiv till att Migrationsverket anordnade ett boende för asylsökande vid Gustavsvik semesterby. Verksamheten startade efter nyåret i år, och första gruppen asylsökande skrevs in redan 2003-01-15. Migrationsverket ersätter kommunen för de barn som går i skolan med 46.600 kr per år/elev i grundskolan. Rapport i ärendet har tidigare lämnats till BUN:s AU 2003-02-05 (Au § 03/7).

Förberedelseklassen är det första steget i verksamheten för det enskilda barnets skolgång. Eftersom avsikten var att migrationsverkets verksamhet skulle fortsätta under flera år och flera av barnen skulle kunna tänkas vara kvar på Gotland skulle nästa steg bli att integrera barnen i den normala klassen när det bedömdes vara lämpligt. Barn och utbildningsförvaltningen har i anledning av det organiserat en förberedelseklass för barnen vid S:t Hansskolan under tiden 2003-02-17, i första hand till terminens slut 2003-06-13. Förberedelseklassen organiserades med ansvarig rektor och lärare med erfarenhet och särskild kompetens för uppdraget. Verksamheten fungerade väl. På grund av att förberedelseklassen skulle ha fortsatt verksamheten efter sommaren och kommande läsår fick anställda lärare och rektor förordnande som sträcker sig över läsåret 03-04. Förordnandet upphör 2004-06-18.


Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland har i skrivelse 2003-10-15 redovisat kommunens kostnader för den akttuella undervisningen. Totalt uppgår kostnaderna för tiden 2003-02-17 -- 06-13 till 314.880 kr

Verksamheten vid Gustavsvik avslutades 2003-08-30, långt innan det var tänkt, beroende på att antalet asylsökande till Sverige minskade i antal. Migrationsverket hade planer på att driva verksamheten betydligt längre och hade upprättat ett hyresavtal för lokalerna vid Gustavsviks semesterby. Efter ett uppehåll september och oktober har Migrationsverket åter öppnat verksamheten för en delvis annorlunda och kortare placering av asylsökande. Den nuvarande verksamheten bedrivs inte enligt samma koncept som tidigare och förberedelseklass har därför inte inrättas för barn i skolåldern.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland föreslår BUN besluta:
1. BUN begär hos kommunstyrelsen kostnadstäckning för de kostnader som avser förberedelseklassens verksamhet med ett belopp om 314 880 kr, avseende 2003.

2. BUN föreslår Gotlands kommun att hos Migrationsverket begära statlig ersättning i enlighet med bestämmelserna för elev i grundskolan med motsvarande belopp.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN beslutar i enlighet med planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands förslag